jeudi

Chris Rea - The Road To Hell (Full Version)

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ποὺ κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσις ποὺ κατέστρεψε τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: sheikh imran hosein Islam & the International Monetary System 7/12-8/12

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: sheikh imran hosein Islam & the International Monetary System 7/12-8/12

sheikh imran hosein Islam & the International Monetary System 7/12

Σημαφορα...Semaphore...: Occupy What A Short Guide to Real Change

Σημαφορα...Semaphore...: Occupy What A Short Guide to Real Change

H πραγματική «κόκκινη γραμμή» Ερ­μη­νεύ­ουν το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών ως εντο­λή για αγώνα πα­ρα­μο­νής στο ευρώ


πέμπτη, 30 απριλίου 2015 Κατάργηση μνημονίων - ανατροπή της λιτότητας: H πραγματική «κόκκινη γραμμή» Γράφει: Ο Πάνος Κοσμάς "Ρεσάλτο" Το –ομολογημένο επισήμως πλέον– λάθος της κυβέρνησης να μη διασφαλίσει έστω χρηματοδότηση υπογράφοντας τη συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου, αποδείχτηκε τρομερά αποτελεσματικό όπλο εκβιασμού στα χέρια των δανειστών. Για να αντε­πε­ξέλ­θει στις ανά­γκες κα­τα­βο­λής το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων άνω των 5 δισ. ευρώ μέχρι σή­με­ρα, η κυ­βέρ­νη­ση επέ­λε­ξε να δε­σμεύ­σει τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα των ορ­γα­νι­σμών του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα, στην τε­λευ­ταία φάση και με υπο­χρε­ω­τι­κό τρόπο (Πράξη Νο­μο­θε­τι­κού Πε­ριε­χο­μέ­νου). Αντί για τις προσ­δο­κί­ες ότι «η Ευ­ρώ­πη δεν θα πυ­ρο­βο­λού­σε τα πόδια της» και άρα ο «έντι­μος συμ­βι­βα­σμός» θα ήταν ανα­πό­φευ­κτος, ήταν έτσι η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση που απο­φά­σι­σε να «πυ­ρο­βο­λή­σει τα πόδια της» εξα­ντλώ­ντας τα... ρευ­στά δια­θέ­σι­μα του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα, δη­λα­δή εξα­ντλώ­ντας τα στρα­τη­γι­κά της απο­θέ­μα­τα. Ακόμη και έτσι όμως, δεν πάμε πολύ μα­κριά: τι θα ακο­λου­θή­σει όταν και αυτό το μέσο εξα­ντλη­θεί; Οι «μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες» Η συμ­φω­νία της 20ής Φε­βρουα­ρί­ου, όμως, δεν εμπε­ριεί­χε μόνο το λάθος της μη εξα­σφά­λι­σης –έστω– χρη­μα­το­δό­τη­σης, αλλά και ένα άλλο, εξί­σου σο­βα­ρό: τη δέ­σμευ­ση ότι η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση θα απο­φύ­γει τις «μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες» σε συ­νάρ­τη­ση με την απο­δο­χή του βα­σι­κού μνη­μο­νια­κού κα­νό­να της «μη πρό­κλη­σης αρ­νη­τι­κών δη­μο­σιο­νο­μι­κών επι­πτώ­σε­ων» και των συ­να­κό­λου­θων δη­μο­σιο­νο­μι­κών «ισο­δυ­νά­μων». Στο διά­στη­μα ύστε­ρα από την 20ή Φε­βρουα­ρί­ου, απο­δεί­χτη­κε με τον πιο αδιαμ­φι­σβή­τη­το τρόπο ότι η απο­δο­χή αυτών των κα­νό­νων δεν αφή­νει ούτε ίχνος δυ­να­τό­τη­τας για εφαρ­μο­γή έστω και ψηγ­μά­των από το πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης και πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο από το συ­νο­λι­κό­τε­ρο πρό­γραμ­μα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Μά­λι­στα, όσο ο χρη­μα­το­δο­τι­κός στραγ­γα­λι­σμός εξα­ντλεί το δικό μας στρα­τό­πε­δο, τόσο οι δα­νει­στές επε­κτεί­νουν διαρ­κώς τα όρια της έν­νοιας «μο­νο­με­ρής ενέρ­γεια» ώστε πλέον να πε­ρι­λαμ­βά­νει τα πάντα: από την αλ­λα­γή διοι­κή­σε­ων στις τρά­πε­ζες μέχρι και το νο­μο­σχέ­διο για τις 100 δό­σεις και την ανα­θε­ώ­ρη­ση του ξε­που­λή­μα­τος του Ελ­λη­νι­κού στο Λάτση. Το επι­χεί­ρη­μα ότι το «πά­γω­μα» της υλο­ποί­η­σης του προ­γράμ­μα­τος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ είναι προ­σω­ρι­νό δεν αντέ­χει σε καμία κρι­τι­κή: όσα θε­ω­ρού­νται μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες ήδη στο πλαί­σιο μιας εν­διά­με­σης συμ­φω­νί­ας, είναι βέ­βαιο ότι θα θε­ω­ρού­νται δέκα φορές μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες στο πλαί­σιο της συ­νο­λι­κής συμ­φω­νί­ας του Ιου­νί­ου. Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο όμως είναι ότι η ανα­στο­λή της υλο­ποί­η­σης των προ­γραμ­μα­τι­κών δε­σμεύ­σε­ων του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ έχει δυ­σβά­στα­κτες πο­λι­τι­κές συ­νέ­πειες: απο­θαρ­ρύ­νει τον κόσμο μας, δη­μιουρ­γώ­ντας πλα­τιά την αί­σθη­ση του εγκλω­βι­σμού, της αδυ­να­μί­ας, της πα­ρα­πο­μπής των μέ­τρων που θα ανα­κου­φί­σουν τις θε­με­λιώ­δεις τους ανά­γκες στις ελ­λη­νι­κές κα­λέν­δες. Επι­πλέ­ον, απο­θρα­σύ­νει το αστι­κό-μνη­μο­νια­κό σύ­στη­μα στο εσω­τε­ρι­κό, σε ση­μείο να αι­σθά­νε­ται αρ­κε­τή αυ­το­πε­ποί­θη­ση ώστε να δο­κι­μά­ζει να αντε­πι­τε­θεί. Η ανά­κτη­ση του «δι­καιώ­μα­τος στις μο­νο­με­ρείς ενέρ­γειες» είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ανά­κτη­ση της πο­λι­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας από την κυ­βέρ­νη­ση, αλλά και για την ανά­κτη­ση της αυ­το­πε­ποί­θη­σης και την ενερ­γο­ποί­η­ση των μελών και υπο­στη­ρι­κτών του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, του κό­σμου της Αρι­στε­ράς, του κό­σμου των κι­νη­μά­των, ώστε να δώ­σου­με τη μάχη. Το νόημα της λαϊ­κής εντο­λής Οι αστι­κές-μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις έχουν απο­δυ­θεί σε ορ­γιώ­δη προ­σπά­θεια να δια­στρέ­ψουν το νόημα της «λαϊ­κής εντο­λής» των εκλο­γών της 25ης Ια­νουα­ρί­ου. Κα­θό­λου τυ­χαία: θέ­λουν να ανα­δεί­ξουν τις δικές τους «κόκ­κι­νες γραμ­μές» ως δήθεν όρια της λαϊ­κής εντο­λής. Ερ­μη­νεύ­ουν το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών ως εντο­λή για αγώνα πα­ρα­μο­νής στο ευρώ! Αλλά μια τέ­τοια γραμ­μή, δη­λα­δή «κά­νου­με ό,τι κα­λύ­τε­ρο μπο­ρού­με, αρκεί να μη δια­κιν­δυ­νεύ­ου­με σύ­γκρου­ση με την Ευ­ρω­ζώ­νη», ήταν η δική τους ση­μαία στις εκλο­γές, όχι η ση­μαία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Στην ουσία λοι­πόν ισχυ­ρί­ζο­νται ότι τις εκλο­γές τις κέρ­δι­σαν αυτοί, η δική τους πο­λι­τι­κή αφή­γη­ση. Επει­δή αυτή η σύγ­χυ­ση, με ευ­θύ­νη και του κυ­βερ­νη­τι­κού κέ­ντρου, τεί­νει να ανα­πα­ρα­χθεί και μέσα στον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, στους ψη­φο­φό­ρους και υπο­στη­ρι­κτές του, καλό είναι να ξε­κα­θα­ρί­σου­με τα πράγ­μα­τα. Ο ίδιος ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, η πο­λι­τι­κή-εκλο­γι­κή του δυ­να­μι­κή, είναι το γνή­σιο προ­ϊ­όν του τα­ξι­κού, πο­λι­τι­κού και κοι­νω­νι­κού ρήγ­μα­τος που προ­κά­λε­σαν οι μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία ύστε­ρα από το 2010. Το πο­λι­τι­κό σκη­νι­κό συ­γκλο­νί­στη­κε και ανα­συ­ντέ­θη­κε βίαια ακρι­βώς πάνω στην τα­ξι­κή δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή «μνη­μό­νιο-αντι­μνη­μό­νιο, λι­τό­τη­τα-αντι­λι­τό­τη­τα». Η προ­σπά­θεια των μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων να ακυ­ρώ­σουν, να θο­λώ­σουν και να δια­στρέ­ψουν αυτήν τη δια­χω­ρι­στι­κή γραμ­μή, να κλεί­σουν όπως όπως αυτό το ρήγμα, απέ­τυ­χε. Γι’ αυτό ακρι­βώς απέ­τυ­χαν και όλες οι προ­σπά­θειές τους να απο­τρέ­ψουν τις εκλο­γές και τη με­γά­λη εκλο­γι­κή νίκη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Τώρα, οι ίδιοι που κα­τήγ­γελ­λαν ότι η εκλο­γι­κή νίκη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα είναι μια κα­τα­στρο­φή, θέ­λουν να μας πουν ότι η εντο­λή που του δό­θη­κε στις εκλο­γές δεν διέ­φε­ρε και πολύ από το δικό τους πρό­γραμ­μα! Πρό­κει­ται ασφα­λώς για πο­λι­τι­κή απάτη ολκής! Η λαϊκή εντο­λή ήταν μία και μόνη: κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων - ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας! Οι «κόκ­κι­νες γραμ­μές» Αυτή ακρι­βώς η λαϊκή εντο­λή είναι η απα­ρέ­γκλι­τη πο­λι­τι­κή δέ­σμευ­ση και ευ­θύ­νη του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, που επί­σης δεν μπο­ρεί να σχε­τι­κο­ποι­η­θεί και πολύ πε­ρισ­σό­τε­ρο να δια­στρα­φεί. Σε αυτό το ση­μείο, με βαριά πο­λι­τι­κή του ηγε­τι­κού κέ­ντρου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ και ακόμη πε­ρισ­σό­τε­ρο του κυ­βερ­νη­τι­κού κέ­ντρου, έχουν συ­ντε­λε­στεί ήδη επώ­δυ­νες εκ­πτώ­σεις. Στο Συ­νέ­δριο του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ η υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος απο­συν­δέ­θη­κε από τον στρα­τη­γι­κό στόχο του σο­σια­λι­σμού, που με τη γνω­στή... εύ­φη­μο μνεία με­τα­τρά­πη­κε σε «ορί­ζο­ντα» προς τον οποίο τεί­νουν οι πο­λι­τι­κές μας –για να εξα­φα­νι­στεί στη συ­νέ­χεια ακόμη και ως τέ­τοιος. Το φθι­νό­πω­ρο του 2014, η υλο­ποί­η­ση του προ­γράμ­μα­τος της Θεσ­σα­λο­νί­κης απο­συν­δέ­θη­κε από τη σύ­γκρου­ση με τους δα­νει­στές και στην ουσία από την υλο­ποί­η­ση του συ­νο­λι­κού προ­γράμ­μα­τος. Στον άμεσο προ­ε­κλο­γι­κό χρόνο, η «κοι­νω­νι­κή σω­τη­ρία» και τα μέτρα κατά της αν­θρω­πι­στι­κής κρί­σης απο­συν­δέ­θη­καν από την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας. Στο τε­λευ­ταίο στά­διο, ύστε­ρα από τη συμ­φω­νία της 20ής Φε­βρουα­ρί­ου, ξε­χά­στη­κε η κα­τάρ­γη­ση του μνη­μο­νί­ου και με­τα­το­πί­στη­κε ο άξο­νας της πο­λι­τι­κής του κόμ­μα­τος στις γνω­στές 4 «κόκ­κι­νες γραμ­μές»: όχι νέες πε­ρι­κο­πές στις συ­ντά­ξεις, όχι νέα μεί­ω­ση μι­σθών και μα­ζι­κές απο­λύ­σεις, όχι ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και όχι νέα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη. Ήδη από τις 4 «κόκ­κι­νες γραμ­μές» έχουν μεί­νει μόνο οι δύο (μι­σθοί και συ­ντά­ξεις), αφού έχει προ­α­ναγ­γελ­θεί η υπο­χώ­ρη­ση στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, η πα­ρα­μο­νή του ΕΝΦΙΑ και για το 2015 και η με­τά­θε­ση του αφο­ρο­λό­γη­του των 12.000 ευρώ για μετά το 2015. Πέρα από αυτά, όμως, είναι φα­νε­ρό ότι είναι έξω από κάθε έν­νοια πο­λι­τι­κού και προ­γραμ­μα­τι­κού πλαι­σί­ου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να υπο­κα­τα­στα­θεί ο στό­χος της κα­τάρ­γη­σης των μνη­μο­νί­ων από το στόχο της μη πε­ραι­τέ­ρω επέ­κτα­σής τους. Ένας τέ­τοιος στό­χος θα σή­μαι­νε ότι απο­δε­χό­μα­στε την εμπέ­δω­ση του «κα­θε­στώ­τος» των μνη­μο­νί­ων, πα­ραι­τού­μα­στε από την κα­τάρ­γη­σή τους. Τέ­τοια «εντο­λή» δεν νο­μι­μο­ποιεί­ται με κα­νέ­να τρόπο. Ο στό­χος της κα­τάρ­γη­σης των μνη­μο­νί­ων και της ανα­τρο­πής της λι­τό­τη­τας είναι οι δικές μας «κόκ­κι­νες γραμ­μές»! ΠΗΓΗ: http://rproject.gr/article/katargisi-mnimonion-anatropi-tis-litotitas-h-pragmatiki-kokkini-grammi

Σημαφορα...Semaphore...: Mike Oldfield - Tubular Bells III - Far Above the Clouds

Σημαφορα...Semaphore...: Mike Oldfield - Tubular Bells III - Far Above the Clouds

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΛΕΣ

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΚΡΕΜΑΛΕΣ

Τι είναι άραγε η διαπραγμάτευση που πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί και γιατί είναι θέσφατο πως η σωτηρία της προϋποθέτει ένα νέο γύρο, ακόμη πιο ταπεινωτικό, γενικευμένης ανθρωποθυσίας??? Μεταφράζουμε…


Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 Το σατανικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που θα φέρει τα πάνω κάτω... Είναι αμετανόητοι. Αμετανόητοι και θρασείς. Αλλά αυτή τη θρασύτητα την τροφοδοτεί αποκλειστικά και μόνο η ανοχή μας. Μια επικίνδυνη αυτοκαταστροφική ανοχή, μιας κοινωνίας που τελικά ότι και να πάθει, το αξίζει και με το παραπάνω... του Κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μιας κοινωνίας ευκολόπιστων και ηλιθίων. Μιας κοινωνίας που επιμένει να σέρνεται, που αρνείται πεισματικά να σταθεί όρθια, που τσουβαλιάζεται σαν άχυρο πίσω από το υποσχεσιολόγιο του κάθε κερατά, που υπάρχει για να ικανοποιεί με τις επιλογές της, τη γλοιώδη ελίτ μιας κάστας βολεμένων παντός καιρού και κάθε εξουσίας. Αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η κατάντια των λαών που χάνουν σταδιακά τη ταυτότητά τους και ενσωματώνονται σε κάθε λογής νεοξίτικους νεολογισμούς και τελικά καθίστανται οι λαπάδες της ιστορίας. Μια κοινωνία ηλιθίων που πανηγυρίζει και αυτοθαυμάζεται, όταν ασκώντας το κυριαρχικό της δικαίωμα, επιλέγει τον απατεώνα της επόμενης μέρας. Αυτή η κοινωνία λοιπόν τώρα, καμαρώνει για την εξουσία της. Μια άβουλη μάζα από ζωντανά που γέμισε τις πλατείες για να πανηγυρίσει το μεγάλο της κατόρθωμα. Αυτοί οι πανηγυρτζήδες, θύμωναν μαζί μας, όταν τους αποκαλούσαμε ηλιθίους, και μας θεωρούσαν βιαστικούς, αυστηρούς και ανυπόμονους. Είναι όλοι αυτοί που επιμένουν να αρνούνται να κατανοήσουν, πως όταν η πολιτική εξουσία τους καλεί να επενδύσουν στην υπομονή, το κάνει για να εκφυλίζει το μάχιμο της προσδοκίας. Και μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ… Μια αρμαθιά ετερόκλητων φαφλατάδων και μαθητευόμενων καιροσκόπων συγκρότησαν την «κυβέρνηση της ελπίδας». Κι αφού αμόλησαν βαρύγδουπες επικοινωνιακές πορδές και... μαζί μ αυτές την καλούμπα των υποσχέσεων, τώρα αυτοί μαζεύουν καλούμπα κι εσύ που τους πίστεψες θα μείνεις με τις πορδές, μέχρι να έρθει η στιγμή για το καινούριο ανάθεμα για τη βλακώδη και εγκληματική συμπεριφορά σου. Ας δούμε λοιπόν πόσο ξεφτιλισμένοι είναι με λόγια απλά… Ήρθαν για να χορέψουν πεντοζάλη τις αγορές, και σήμερα διαπιστώνουν πως οι αγορές σφίγγουν όλο και περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της Ελλάδας. Δεν το ήξεραν??? Ήρθαν για ν αποκαταστήσουν το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Έτσι έλεγαν. Και σήμερα ομολογούν πως η «άλλη πλευρά» (δεν έχει όνομα αυτή η …άλλη πλευρά), τους εξαναγκάζει σε άτακτη υποχώρηση. Δε το περίμεναν??? Σεβασμό και κατανόηση περίμεναν??? Ήρθαν υποσχόμενοι να διαχειριστούν την καθημερινότητα για το καλό του λαού, και σήμερα δηλώνουν πως θα κάνουν τα πάντα «για το καλό της διαπραγμάτευσης». Τι είναι άραγε η διαπραγμάτευση που πρέπει οπωσδήποτε να σωθεί και γιατί είναι θέσφατο πως η σωτηρία της προϋποθέτει ένα νέο γύρο, ακόμη πιο ταπεινωτικό, γενικευμένης ανθρωποθυσίας??? Ήρθαν για να καταργήσουν πολλά, κι ένα από αυτά τα πολλά είναι ο ΕΝΦΙΑ. Και σήμερα δηλώνουν (Βαρουφάκης) πως: «Βάζουμε για λίγο στην άκρη τον ΕΝΦΙΑ για το καλό της διαπραγμάτευσης». Τι λέτε ωρέ τσαπερδόνες??? Αν δηλαδή από τη μία μεριά είναι το καλό της διαπραγμάτευσης κι από την άλλη μεριά το καλό του λαού, εσείς εκλεγήκατε για να μεριμνήσετε για το καλό του λαού και τελικά ασχολείστε με το καλό της διαπραγμάτευσης με κόστος για το λαό??? Είναι και πονηρούληδες… Ναι… Ναι… Αυτοί που ψήφισες για να καταργήσουν με ένα νόμο το μνημόνιο. Ακούστε λοιπόν τι σατανικό σχέδιο έχουν συλλάβει. Αφού πρώτα κατατρόμαξαν την «άλλη πλευρά» λέγοντας πως θα καταργήσουν το μνημόνιο, πετάγεται αίφνης η καραφλή μπαρούφα φωνάζοντας: «Ουάου… Σας τη φέραμε… Δεν καταργούμε τίποτε διότι εμείς δεν είμαστε ψιλοκουφαλίτσες». Και τώρα ετοιμάζονται να τους αποτελειώσουν… Λέει ο Μπαρούφας: «Βάζουμε για λίγο στην άκρη τον ΕΝΦΙΑ για το καλό της διαπραγμάτευσης, και βαδίζουμε ολοταχώς για δυο οι συμφωνίες: Τώρα μια ενδιάμεση για να αυξηθεί η ρευστότητα και μετά διαπραγματευόμαστε σκληρά για την τελική συμφωνία». Μεταφράζουμε… Τρέμετε χαϊβάνια εσείς της «άλλης πλευράς». Ο μεγάλος διαπραγματευτής… ο μαιτρ της δημιουργικής ασάφειας... Ο καραφλός γίγαντας που κατάφερε στις 20 του Φλεβάρη να σας εξαπατήσει γυρνώντας πίσω με μια νέα συμφωνία αλλά χωρίς λεφτά, αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται (ομού μετά του αρχηγού μας και πρωθυπουργού) να σας ξαναστριμώξει στο καναβάτσο. Αυτή τη φορά δε θα γυρίσουν πίσω με μια νέα συμφωνία αλλά με άδεια χέρια. Ο ένας από τους δυο θα κρατά τη νέα συμφωνία, και ο άλλος τα αρχίδια του Καράμπελα. Συμπέρασμα… Το έπαιξαν βρώμικα, αλλά το έστησαν καλά. Τρεις μήνες σε παραμυθιάζουν με μια επαναδιαπραγμάτευση που επί της ουσίας δεν έγινε ποτέ. Τρεις μήνες σε ντοπάρουν, με τις φοβερές και τρομερές ανατροπές που δήθεν θα δρομολογούσαν στην Ευρώπη, για να μη βλέπεις πως το μοναδικό που καθημερινά ανατρέπεται, είναι οι ψεύτικες υποσχέσεις τους με τις οποίες σου έκλεψαν την ψήφο. Σε απόλυτη συνεννόηση με τους ευρωσυμμορίτες, έβαλαν χέρι και στα τελευταία αποθεματικά – όπου υπήρχαν – και στέγνωσαν τα πάντα. Το βρώμικο παιχνίδι τους κορυφώθηκε χθες με τα άδεια μηχανήματα των τραπεζών, για να σου ενεργοποιήσουν το φόβο και την ανασφάλεια, ώστε να καταστείς ευάλωτος και απολύτως χειραγωγούμενος. Και τώρα όλα είναι έτοιμα για να σε βάλουν κι αυτοί στο δίλημμα που σε έβαζαν πέντε ολόκληρα χρόνια οι προηγούμενοι: «Να υπογράψουμε μια νέα συμφωνία ή να χρεοκοπήσουμε αυτή τη στιγμή???» Ε… Δε χρειάζεται και πολύ μυαλό για να υποθέσει κανείς τι θα απαντήσει, μια κοινωνία πανηγυρτζήδων, που πέντε χρόνια δεν κατάλαβε πως η καταστροφή της ήρθε, γιατί κάθε φορά απαντούσε με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο δίλημμα, νομίζοντας πως έτσι υπηρετεί τη σωτηρία της. "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ"

Vangelis - Sirens' Whispering

. Οι τεμενάδες στην αποικιοκρατική Ευρώπη ξεπέρασαν ακόμη κι εκείνες που απαιτεί το πιο θρησκόληπτο Ισλάμ


. Οι τεμενάδες στην αποικιοκρατική Ευρώπη ξεπέρασαν ακόμη κι εκείνες που απαιτεί το πιο θρησκόληπτο ΙσλάμΠΈΜΠΤΗ, 30 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2015 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΚΗΣ: Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι... Έχετε δει πώς ένα ζημιάρικο παιδί που έχει κάνει την κουτσουκέλα προσπαθεί να δικαιολογηθεί; Αυτή την εικόνα παρουσίασε ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξη του κ. Χατζηνικολάου τη Δευτέρα που πέρασε. Σαν έφηβος που τρέμει να αναλάβει τις ευθύνες του και επικαλείται κάθε λογής παιδιάστικες δικαιολογίες. Δεν ξέραμε, μας ξεγέλασαν οι εταίροι, οι διπλωμάτες ήταν κακοί μαζί μας, μας τα είπαν προφορικά κι όχι γραπτά και ένα σωρό άλλες παδαριώδεις μπούρδες, που πολύ δύσκολα θα περίμενε κανείς να ακούσει από το στόμα ενός πρωθυπουργού. Όσο και να προσποιήθηκε τον σοβαρό, ο κ. Τσίπρας δεν κατόρθωσε να κρύψει τον πανικό του. Επίπεδο τραγικά χαμηλό. Οι τεμενάδες στην αποικιοκρατική Ευρώπη ξεπέρασαν ακόμη κι εκείνες που απαιτεί το πιο θρησκόληπτο Ισλάμ. Λες και απευθυνόταν σε ηλίθιους. Ίσως να νιώθει ότι μόνο αυτό το ακροατήριο του έχει απομείνει. Μαζί βέβαια με τη σάρα, τη μάρα και το κακό συναπάντημα που τραβιέται πάντα από τη νομή της εξουσίας, ή προσκυνά τα θεολογικά δόγματα της αριστεράς.Το ρεζουμέ; Ο κ. Τσίπρας και η κυβέρνησή του έχει υποχωρήσει κατά κράτος έναντι των δανειστών και ετοιμάζεται να αποδεχθεί ότι του ζητάνε. Κι ας λέει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν άλλα μνημόνια. Λες και 3 μήνες τώρα της δικής του διακυβέρνησης δεν συνεχίζεται η ίδια μνημονιακή πολιτική. Τα δέχθηκε λοιπόν όλα. Όπως ήταν αναμενόμενο από την στιγμή που δεν επέλεξε την ρήξη και επέτρεψε να οδηγήσουν οι δανειστές τη χώρα σε δημοσιονομικό στραγγαλισμό. Τώρα κλαίγεται μπας και τον λυπηθούμε. Είμαι καλό άτροπο εγκώ, τίμιο, παρακαλώ believe me! Είμαι και αριστερό! Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση επέλεξε να ακολουθήσει την τακτική που της υπέδειξαν εξαρχής οι δανειστές. Εικονικές μάχες υψηλού μιντιακού προφίλ για το τίποτε, προκειμένου να οδηγηθεί η χώρα σε δημοσιονομικό στραγγαλισμό, να λεηλατηθούν ανεπανόρθωτα τα ταμειακά διαθέσιμα σε Ασφαλιστικούς Φορείς, Πανεπιστήμια, Νοσοκομεία, ΟΤΑ, κοκ, έτσι ώστε να εκβιαστεί με τον πιο χυδαίο τρόπο ο ελληνικός λαός. Αν θέλεις να πάρεις σύνταξη και μισθό τον επόμενο μήνα, θα πρέπει η κυβέρνηση να υπογράψει με τους δανειστές. Αυτό του λένε τώρα. Και του το λένε όλοι εν χορώ. Αυτοί που κατάκλεψαν τα ταμειακά διαθέσιμα των κοινωνικών φορέων εμφανίζονται μπροστά μας σήμερα όπως ακριβώς ο φονιάς των γονιών του που ζητά την επιείκεια του δικαστηρίου γιατί έμεινε ορφανός. Όμως, τα ταμειακά διαθέσιμα κλάπησαν για να μην μπορέσουν ποτέ να αναρώσουν οι κοινωνικοί και ασφαλιστικοί φορείς. Άλλωστε που θα βρει τα λεφτά η κυβέρνηση να αναπληρώσει τα κλοπιμαία; Αυτά που υπόσχονται οι δανειστές δεν επαρκούν ούτε καν για την εξυπηρέτηση του χρέους τους επόμενους μήνες. Από φόρους; Τους πρώτους δυο μήνες το ταμειακό έλλειμμα της κυβέρνησης αυξήθηκε κατά 2,4 δις ευρώ, λόγω ανύπαρκτης φοροδοτικής ικανότητας των φορολογουμένων. Από που λοιπόν θα βρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα που κλάπησαν; Από πουθενά. Απλά είναι ένας καλός τρόπος για να εκβιαστούν οι πολίτες προκειμένου να αποδεχθούν τα δημόσια νοσοκομεία να υπολειτουργούν σε βαθμό ειδεχθούς εγκλήματος σε βάρος της υγείας των πολιτών, άλλα να κλείσουν κι άλλα να ιδιωτικοποιηθούν. Είναι η μέθοδος για να αποδεχθούν οι συνταξιούχοι την ενοποίηση των ταμείων τους με σκοπό την μείωση της μέσης και κατώτερης σύνταξης, αλλά και την αύξηση του μέσου όρου συνταξιοδότησης. Είναι ο τρόπος για να οδηγηθούν οι ΟΤΑ σε νέο μπαράζ φόρων και ιδιωτικοποιήσεων σε βάρος των πολιτών ώστε να αντλήσουν έσοδα. Το μόνο που προβλημάτιζε την κυβέρνηση είναι η απαίτηση των δανειστών για ελεύθερες απολύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά πώς θα χρησιμοποιήσει τις υποσχέσεις προσλήψεων στο δημόσιο για να δημιουργήσει κομματικό στρατό; Πώς θα προσλάβει σαν υποταχτικούς και εγκάθετους τους εργαζόμενους από την παλιά ΕΡΤ στη ΝΕΡΙΤ που απλά αλλάζει ονομασία; Πώς θα κάνει το ίδιο με άλλες κατηγορίες εργαζομένων του δημοσίου σε διαθεσιμότητα; Πώς θα τους εξαρτήσει από υπουργούς και κομματάρχες, ώστε να κάτσουν φρόνημοι και υπάκουοι, όπως ήταν πάντα οι κομματικά εξαρτώμενοι στο δημόσιο; Κι αυτό ήταν το μόνο αίτημα της κυβέρνησης που βρήκε ευήκοα ώτα στους δανειστές. Ναι, οι δανειστές αποδέχθηκαν να επιτρέψουν στην κυβέρνηση για την ώρα να εκμεταλλευθεί κομματικά τις προσλήψεις υποταχτικών στο δημόσιο. Σε αντάλλαγμα έλαβαν την διαβεβαίωση ότι οι "μεταρρυθμίσεις" στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή απολύσεις, ωράρια και εργασιακές σχέσεις θα "απελευθερωθούν" ακόμη περισσότερο με ότι σημαίνει αυτό για τους εργαζόμενους. Οι κομματικές προσλήψεις στο δημόσιο θα πληρωθούν κυριολεκτικά με αίμα από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Όμως όχι για πολύ. Έρχεται και το "συμβόλαιο ανάπτυξης", όπως το ονομάζει ο κ. Τσίπρας, μέσα στο κατακαλόκαιρο. Και τότε θα δουν όσοι προσδοκούν σήμερα από τις κομματικές προσλήψεις στο δημόσιο, τι σημαίνει μαζική απόλυση. Κι όταν αυτό θα συμβεί σε μερικούς μήνες, να δούμε τότε σε ποιόν θα υπολογίζουν για συμπαράσταση. Η κυβέρνηση Τσίπρα αποδεικνύεται μέρα τη μέρα, πολύ χειρότερη από τις σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις της Βαϊμάρης στη Γερμανία του μεσοπολέμου. Διακατέχεται από την ίδια αλαζονεία της εξουσίας και την ίδια απέχθεια απέναντι στα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του λαού. Δεν το έχει σε τίποτε να καταφεύγει με ψεύδη σε αναγκαστικούς νόμους που καταπατούν το σύνταγμα, όπως είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που επιτρέπει στην κυβέρνηση να κλέβει τα ταμειακά διαθέσιμα των κοινωνικών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η πράξη αυτή δεν διαφέρει σε τίποτε από ανάλογες πράξεις κυβερνητικής αυθαιρεσίας με τις οποίες η σοσιαλδημοκρατία της Βαιμάρης άνοιξε το δρόμο στην άνοδο του Χίλτερ. Η κυβέρνηση Τσίπρα αποδεικνύεται πολύ χειρότερη ακόμη κι από την αριστερή (κομμουνιστική) κυβέρνηση Νταλέμα, απ' όπου - όχι τυχαία - ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ δανείστηκε και το σύνθημα, sinistra prima volta, δηλαδή αριστερά πρώτη φορά. Η κυβέρνηση Νταλέμα με διάρκεια μόλις 427 ημερών ανέβηκε μόνο και μόνο για να βομβαρδιστεί ανελέητα η Γιουγκοσλαβία από το ΝΑΤΟ χωρίς να ξεσπάσουν θυελλώδεις μαζικές αντιδράσεις, αλλά και να προετοιμάσει για την Ιταλία την "πολιτική ομαλότητα" αλά Μπερλουσκόνι. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρας ζηλεύει το πολιτικό άστρο του κ. Νταλέμα, αλλά είναι σίγουρο ότι ακολουθεί κατά πόδας το δρόμο του. http://dimitriskazakis.blogspot.gr

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Το γραφειο προϋπολογισμού της βουλής αποκαλύπτει την απάτη Σαμαρά – Βενιζέλου!


Πέμπτη, 30 Απριλίου 2015 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Το γραφειο προϋπολογισμού της βουλής αποκαλύπτει την απάτη Σαμαρά – Βενιζέλου! ΕΞΑΠΑΤΗΣΑΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ! Μία ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ βόμβα έχει η τριμηνιαία έκθεση του γραφείου προϋπολογισμού της βουλής, ο μόνος θεσμός που κρατήθηκε όρθιος τα μαύρα χρόνια του μνημονιου. Συγκεκριμένα, στην σελίδα 14, αποκαλύπτει ότι το πρωτογενες πλεόνασμα του 2014, οχι μόνον δεν έπιασε τον στόχο που ισχυριζόταν η κυβέρνηση, δηλαδη το 1,5%, αλλά μόλις και μετα βίας έφτασε το 0,3%! Ήτοι, μαγείρεμα ύψους 2 δις! Η έκθεση αυτή ξεπερνά ακόμα και την αποκαλυψη της «Δημοκρατίας» που είχε ανακαλύψει φούσκωμα του πλεονάσματος από τον Χαρδούβελη κατά 1,2 δις! Η πραγματικότητα αποδεικνύεται πολύ χειρότερη. Καιρός είναι να ξυπνήσει και το Μαξίμου, να αφήσει τις αβροφροσύνες και να αποκαθηλώσει μια και καλή τους εχθρούς του έθνους. olympiada

Mike Oldfield - Tubular Bells III - Far Above the Clouds

οι δανειστές βλέποντας ότι η Κυβέρνηση δεν υποχωρεί έβγαλαν από το συρτάρι τους ένα από τα φτηνά όπλα τους. Έκαναν μια δημοσκόπηση για το αν πρέπει η Κυβέρνηση να υπογράψει νέα συμφωνία με τους δανειστές με κάθε τρόπο. Έκπληκτος είδα ότι απάντησε το 75 περίπου τοις εκατό ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη και να προχωρήσει σε συμφωνία με τους δανειστές με κάθε τρόπο.


ΠΈΜΠΤΗ, 30 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2015 Η δημοσκόπηση του 73% για συμφωνία με τους δανειστές “με κάθε τρόπο” Η Κυβέρνηση με τον ερχομό της στην εξουσία και με τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Ελληνικό λαό προσπάθησε να έλθει σε συμφωνία με τους δανειστές όχι τίποτα σοβαρές διαφορές, δηλαδή το αυτονόητο, να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πολιτική παραγράφοντας κάποιο ποσό του χρέους και χωρίς νέα δάνεια. Η Κυβέρνηση δεν προχώρησε ως όφειλε την προσφυγή της στον ΟΗΕ με την απαίτηση να διαγραφεί όλο το χρέος το οποίο είναι παράνομο και αδυνατεί να το αποπληρώσει ο Ελληνικός λαός και το θέμα θα τελείωνε μια και έξω και το ξέρουν η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και οι δανειστές. Το γιατί είναι παράνομο το ξέρουν και πάλι η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και οι δανειστές. Μόνο ο λαός το αγνοεί εκείνος το μόνο που κάνει είναι να ακούει τα κανάλια των 8 και ότι του πουν είναι Νόμος. “Το είπε ο ........” πάει και τελείωσε και δεν θέλουν άλλη εξήγηση. Πέρασαν τρεις μήνες από τότε που εκλέχθηκε αυτή η νέα κυβέρνηση και παρά τις αλλεπάλληλες κωλοτούμπες η κυβέρνηση δεν τολμούσε να προχωρήσει στην μείωση των μισθών και των συντάξεων στις περικοπές για την υγεία και την παιδεία και στις απολύσεις στον δημόσιο τομέα καθώς και στην αύξηση του Φ.Π.Α, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτό ήταν το minimum για να συνεχίσει να ζει ο λαός. Δεν μιλάμε για ανάπτυξη γιατί για να έχει ανάπτυξη ένα κράτος το καταλαβαίνει και ο πιο αδαής θα πρέπει να υπάρχει παραγωγή έργου και στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό οι δανειστές έχουν ρημάξει τον τόπο μιας και δεν τον χρειάζονται. Το εργατικό δυναμικό χρειάζονται να το μετακομίσουν στην βόρεια Ευρώπη για να εργαστεί στις βιομηχανίες του κεφαλαίου για ξεροκόμματα. Τρανό παράδειγμα η Βουλγαρία έμεινε ένα κράτος γερόντων που φθίνει “αλλά πηγαίνει καλά”. Δεν υπάρχουν νέοι ούτε νέες δουλειές στην Βουλγαρία. Και ήλθε η Ελλάδα με την Κυβέρνηση της να βάλει όρους στους δανειστές . Ας μην ξεχάσουμε ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Ελληνικού πληθυσμού ζει από τις συντάξεις των γερόντων και από τον δημόσιο τομέα. Για όσους κάνουν ότι το αγνοούν να τους πληροφορήσω ότι η πλειονότητα των νέων που εργάζεται τρώει ή τρώει και διαμένει με τους γονείς του. Και φτάνουμε στο δια ταύτα οι δανειστές βλέποντας ότι η Κυβέρνηση δεν υποχωρεί έβγαλαν από το συρτάρι τους ένα από τα φτηνά όπλα τους. Έκαναν μια δημοσκόπηση για το αν πρέπει η Κυβέρνηση να υπογράψει νέα συμφωνία με τους δανειστές με κάθε τρόπο. Έκπληκτος είδα ότι απάντησε το 75 περίπου τοις εκατό ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μείνει στην Ευρωζώνη και να προχωρήσει σε συμφωνία με τους δανειστές με κάθε τρόπο. Αναρωτιέμαι αν είμαι τρελός η κατοικώ σε άλλη πατρίδα. Τα μόνα χρήματα που κινούνται στην αγορά είναι τα χρήματα των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Οι νέοι σιτίζονται με τα χρήματα των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων μιας και οι μισθοί έχουν φτάσει στα 400 Ευρώ έχω ακούσει και 350 και οι Έλληνες ψηφίζουν με κάθε τρόπο συμφωνία. Μα η συμφωνία σημαίνει ότι οι συντάξεις θα πάνε στα 400 Ευρώ. ΘΑ ΤΡΩΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΙ. Επειδή όπως συνηθίζεται την σύνταξη την παίρνει ο συνταξιούχος θα τρώει αυτός και θα μένουν οι άλλοι νηστικοί η αν προσπαθήσει να τους ταΐσει θα μένουν όλοι νηστικοί. Με αυτό το σκεφτικό λοιπόν αποφάσισαν συμφωνία με κάθε τρόπο. Μήπως τους έταξαν ότι θα ξεκινήσουν να εργάζονται οι μεγάλες βιομηχανίες ή τα ναυπηγεία ή ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη; Τίποτα από όλα αυτά. Αποφάσισαν γιατί έτσι τους είπαν τα κανάλια και τα ΜΜΕ. Είναι θέμα χρόνου να μας πει ο Πρωθυπουργός ότι αναγκάστηκε από τις συνθήκες να υπογράψει μια ντροπιαστική συμφωνία και αν η αριστερή πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ αντιδράσει θα τους πετάξει στην μούρη την δημοσκόπηση. Τα δύσκολα είναι κοντά και ο λαός θα πρέπει να είναι προσεκτικός στις αποφάσεις του. Να έχει κατά νου ότι οι καναλάρχες με τα κανάλια τους δεν έχουν τα ίδια συμφέροντα με τον απλό λαό. Κάποτε επιτέλους πρέπει να ανοίξει η συζήτηση του Εθνικού Νομίσματος και αντί να το καταριόνται να δουν όλοι αν αυτό το εργαλείο είναι χρήσιμο για το Ελληνικό κράτος και τον Ελληνικό Λαό προκειμένου να διατηρήσει την Εθνική του Ανεξαρτησία και την εδαφική του ακεραιότητα ζώντας μια ζωή με αξιοπρέπεια και όχι ο κάθε τυχάρπαστος τοκογλύφος να λοιδορεί τον Λαό μας και να αρπάζει την Εθνική μας περιουσία. Γαρουφαλάκης Ηλίας

Δούρειος ίππος η ομάδα Τσακαλώτου- Η Ε.Ε παίρνει την Ελλάδα στα χέρια της τελειωτικά-Το κοινοβούλιο κομπάρσος της Ε.Ε


Το κοινοβούλιο κομπάρσος της Ε.Ε Δούρειος ίππος η ομάδα Τσακαλώτου- Η Ε.Ε παίρνει την Ελλάδα στα χέρια της τελειωτικά Μαρία Τσολακίδη Η κυβέρνηση διέψευσε τις δηλώσεις Ντάισελμπλουμ σύμφωνα με τις οποίες ο επικεφαλής του Γιούρογκρουπ ζήτησε τηλεφωνικώς την απομάκρυνση του κ. Βαρουφάκη από τις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν διέψευσε τις σοβαρότατες δηλώσεις που δείχνουν την πλήρη υποτέλεια της Ελλάδας στους δανειστές. Ο κ. Ντάισελμπλουμ στην συνέντευξή του στο RTL News τόνισε ότι το Οικονομικό θέμα της Ελλάδας είναι λιγότερης σημασίας για τους δανειστές από αυτά που πρόκειται να κάνουν με την νέα ομάδα διαπραγμάτευσης που θα ηγείται ο κ. Τσακαλώτος. Οι δανειστές πρόκειται να βάλουν "χέρι" σε ό,τι χαρακτηρίζει την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Γιούρογκρουπ δήλωσε:"Δεν πρόκειται μόνο για τα Οικονομικά αλλά και για την Ενέργεια, τη Δικαιοσύνη, τις Εξωτερικές Υποθέσεις... Είναι τόσο μεγάλο (το πεδίο) που χρειαζόμαστε έναν απευθείας σύνδεσμο, υπό την ευθύνη του πρωθυπουργού". Η Ε.Ε παίρνει στα χέρια της την πολιτική εξουσία της Ελλάδας Με την δήλωση αυτή ξεκαθαρίζονται πολλά πράγματα για την πολιτική λύση που ζητούσε από την αρχή της διακυβέρνησής του ο κ. Τσίπρας. Από εδώ και στο εξής με την ελληνική διαπραγματευτική ομάδα οι εταίροι-δανειστές θα αποφασίζουν για το πως θα ασκείται η Ενεργειακή Πολιτική, η Δικαιοσύνη της χώρας και η Εξωτερική Πολιτική της. Η κυβέρνηση μετατρέπει τον ελληνικό κοινοβούλιο σε κομπάρσο, εφόσον ο κ. Τσακαλώτος θα μεταφέρει τις αποφάσεις της Ε.Ε ως αγγελιοφόρος απευθείας στον πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα θα στήνονται τυπικά νομοσχέδια που πάντα θα πρέπει να έχουν την έγκριση του γνωστού πλέον Brussel Group (με την υπογραφή Βαρουφάκη), τα οποία θα κατατίθενται τυπικά προς ψήφιση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εν ολίγοις, καταργούνται ουσιαστικά τα υπουργικά συμβούλια, οι επιτροπές βουλευτών και το ίδιο το ελληνικό κοινοβούλιο. Πέρα από τα οικονομικά νομοσχέδια, τα οποία δεν έχουν ούτε μία τελεία παραπάνω από αυτό που θέλουν οι εταίροι, η Ε.Ε έχει την πλήρη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Ο κ. Τσακαλώτος και η ομάδα του θα είναι οι "μεταφορείς" των αποφάσεων για τυπικούς αποκλειστικά λόγους μη φανεί στον λαό ότι η Ελλάδα έχει χάσει την εθνική κυριαρχία όχι μόνο στα λόγια, αλλά πλέον και στα έργα. Ενέργεια και δημόσια γη στην Ε.Ε Ο κύριος Ντάισελμπλουμ έβαλε το οικονομικό θέμα της Ελλάδας σε άλλη κλίμακα. Δήλωσε ότι η Ελλάδα θα παίρνει συνεχώς δανεικά για να μπορεί να "επιβιώσει". "Χωρίς περαιτέρω δάνεια, η Ελλάδα δεν θα τα καταφέρει, αυτή είναι η πραγματικότητα", είπε ο επικεφαλής του Γιούρογκρουπ. Αυτό το συνδύασε με την Δικαιοσύνη, τις Εξωτερικές Υποθέσεις και βέβαια την Ενέργεια. Το θέμα της Ενέργειας που το πήρε πάνω του ο κύριος Λαφαζάνης (της αριστερής πλατφόρμας) είναι αποκλειστικά στα χέρια της Ε.Ε. Ακόμη και οι αγωγοί φυσικού αερίου είναι απόφαση σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Ντάισελμπλουμ της Ε.Ε και η Ελλάδα απλά παραχωρεί έδαφος για να βολέψει ενεργειακά την Δυτική Ευρώπη. Από τις δηλώσεις Ντάισελμπλουμ καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και τα ανταποδοτικά που συνεχώς αναφέρει ο κ. Λαφαζάνης θα είναι σύμφωνα με αυτά που θα αποφασίσουν οι εταίροι. Καθόλου απίθανο με τα ανταποδοτικά και τα τέλη που κλείνει συμφωνίες η ελληνική κυβέρνηση με Ρώσους και Αζέρους να πληρώνονται τα χρέη των συνεχόμενων δανείων που θα πρέπει να παίρνει η Ελλάδα για να μην χρεοκοπήσει. Με την δήλωση του κύριου Ντάισελμπλουμ, που μιλάει πάντα εκ μέρους της Ε.Ε., οι Έλληνες πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν και τις αποκρατικοποιήσεις που η ελληνική κυβέρνηση έκανε πίσω με την προϋπόθεση ότι στο δημόσιο θα μένει το 49% και τα κέρδη να μην πηγαίνουν αποκλειστικά στα δάνεια της χώρας. Από την στιγμή που το "πεδίο είναι μεγάλο" σύμφωνα με την Ε.Ε και όχι αποκλειστικά το οικονομικό, στην ουσία ακόμα και το 49% που μένει στο δημόσιο από τις αποκρατικοποίησεις θα το διαχειρίζεται η Ε.Ε και θα μεταφέρει τις αποφάσεις μέσω του Έλληνα πολιτικού διαμεσολαβητή απευθείας στον πρωθυπουργό. Νομοθετική και δικαστική εξουσία στην Ε.Ε Η Ε.Ε έκανε αυτό που ήθελε και η ελληνική κυβέρνηση το θεωρεί ως δική της μεγάλη επιτυχία. Το οικονομικό θέμα έγινε πολιτικό. Τέλος οι διαπραγματεύσεις που αφορούν το δάνειο μέσω μνημονίων. Από τη σημερινή συζήτηση του Brussel Group για το πρώτο πολυνομοσχέδιο σκούπα της νέας κυβέρνησης που πρέπει να εγκριθεί από τους δανειστές-πολιτικούς για να ψηφιστεί από τις μαριονέτες Έλληνες βουλευτές, οι δανειστές πλέον έχουν καθίσει στις υπουργικές θέσεις του ελληνικού κοινοβουλίου, στην έδρα του προέδρου της Βουλής ακόμα και στις θέσεις των εδράνων των βουλευτών που θα ψηφίσουν υπέρ. Βάζουν ακόμα και την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς έγκριση κι αν υπάρχει αντισυνταγματικότητα τότε μέσω της Δικαιοσύνης που είναι έτοιμοι να πάρουν στα χέρια τους, θα δικάζουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους. Όσο για την αναφορά του κ. Ντάισελμπλουμ στις Εξωτερικές Υποθέσεις της χώρας, εφόσον τα σύνορα δεν είναι ελληνικά αλλά ευρωπαϊκά, όπως δήλωσε προσφάτως ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μπορούν να πάνε όπου συμφέρουν τους διαχειριστές και να προκαλέσουν ρήξεις με χώρες που συμφέρουν τους διαχειριστές οι οποίοι για ένα δάνειο που χρεώθηκες σου παίρνουν την χώρα με τον πιο άτιμο τρόπο βασισμένο στην δημοκρατική ψήφου του ίδιου του λαού. γράφτηκε Στον τοίχο LIKE TO SHARE?

mercredi

monster


O λαός χαρτί της μπλόφας ή υποκείμενο ανατροπής; Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε όμως εντολή να ξηλώσει τα μνημόνια!


τετάρτη, 29 απριλίου 2015 O λαός χαρτί της μπλόφας ή υποκείμενο ανατροπής; Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε όμως εντολή να ξηλώσει τα μνημόνια! Γράφει: Ο Παναγιώτης Μαυροειδής "ΡΕΣΑΛΤΟ" Η συζήτηση περί εκλογών, δημοψηφίσματος και γενικά έκφρασης της λαϊκής θέλησης, αναδεικνύει το διαφορετικό προσέγγισης του ρόλου του λαϊκού παράγοντα και της δράσης του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την αντικαπιταλιστική αριστερά αντίστοιχα. Δε μιλάμε εδώ για την άποψη των ευρωκρατών και των κλασικών (ξεπουπουλιασμένων) αστικών κομμάτων, που θεωρούν μια προσφυγή στο λαό, σχεδόν σαν …εκτροπή. Αναφερόμαστε σε εκείνη την αντίστροφη ερμηνεία της λαϊκής ψήφου που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που συμπυκνώνεται στο σχήμα ‘’ο λαός δε μας έδωσε εντολή να φύγουμε από την... ευρωζώνη’’. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε όμως εντολή να ξηλώσει τα μνημόνια. Το ότι ισχυρίστηκε ότι αυτό μπορεί να το καταφέρει μέσα στην ευρωζώνη είναι δικό του πρόβλημα και είναι απαράδεκτο να το φορτώνει στο λαό. Αν ο κόσμος πρότασσε την παραμονή στο ευρώ, απλά θα ψήφιζε Σαμαρά. Τις τελευταίες μέρες, ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται πως αφήνει ανοιχτό να λύσει αυτό το ‘’πρόβλημα’’ στην ‘’ασάφεια’’ της λαϊκής εντολής, μέσω δημοψηφίσματος. Πλασάρονται (άτυπα) τρεις εκδοχές, η μία χειρότερη από την άλλη. Πρώτη εκδοχή δημοψηφίσματος: ‘’Σας είχαμε πει ότι θα λύσουμε τα προβλήματα μένοντας μέσα στο ευρώ. Τελικά, για να μείνουμε στο ευρώ, -που εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο και σωστό να μείνουμε -, χρειάζεται να δεχτούμε συνέχιση κάποιων μνημονιακών μέτρων, αλλιώς μας διώχνουν και ένας θεός ξέρει τι θα γίνει. Μας δίνετε εξουσιοδότηση να μείνουμε στο ευρώ, παρά τις μνημονιακές δεσμεύσεις ή όχι;’’ Δεύτερη εκδοχή δημοψηφίσματος: ‘’Σας είχαμε πει ότι θα λύσουμε τα προβλήματα μένοντας μέσα στο ευρώ. Τελικά, σύμφωνα και με τους εταίρους μας, αν επιμείνουμε στην προώθηση λύσης όλων αυτών των προβλημάτων θα βρεθούμε έξω από το ευρώ, -που εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένο και σωστό να μείνουμε -και ένας θεός ξέρει τι θα γίνει αν θα φύγουμε. Μας δίνετε εξουσιοδότηση, να φύγουμε από το ευρώ και ότι βγει, ή όχι;’’ Τρίτη εκδοχή δημοψηφίσματος: ‘’Διαπραγματευτήκαμε με τους εταίρους μας και καταλήξαμε σε ένα νέο πρόγραμμα που περιλαμβάνει ιδιωτικοποιήσεις, πλεονάσματα, λιτότητα και άλλα σχετικά. Αυτά καταφέραμε χωρίς να μας ρίξουν και με δυνατότητα να δοκιμάσουμε την εφαρμογή του υπόλοιπου προγράμματος. Εγκρίνετε αυτή τη συμφωνία, ή να πάρουμε δρόμο με κίνδυνο να έλθει η Χρυσή Αυγή;’’ Θέλουμε να πούμε τούτο: Πριν από τις απαντήσεις, έχουν σημασία τα ερωτήματα που θέτει κανείς. Μα και βαραίνει καθοριστικά η θέση που παίρνει απέναντι στα ερωτήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αντιμετωπίζει το ερώτημα της προσφυγής σε ένα δημοψήφισμα από σκοπιά παραπλάνησης και τρομοκράτησης του λαού, υπεράσπισης της παραμονής στην ευρωζώνη και την ΕΕ, διαχείρισης και αναίρεσης του μισού βήματος του λαού προς την ανατροπή και ως ένα χαρτί στο παιχνίδι της μπλόφας με τα αφεντικά της ευρωζώνης στη διαδικασία της ‘’διαπραγμάτευσης’’. Πρόκειται για μια βαριά πολιτική ευθύνη που έρχεται να συμπληρώσει μια πολιτική υποταγής στην ευρωζώνη. Στον αντίποδα αυτής της λογικής, η αντεπίθεση των εργατικών και λαϊκών αγώνων, τόσο για την διεκδίκηση και απόσπαση καταχτήσεων εδώ και τώρα (οικονομικές απώλειες, μέτρα για τους ανέργους, παιδεία, υγεία κλπ), όσο και για πολιτικούς κομβικούς στόχους όπως η στάση πληρωμών και άμεση διαγραφή όλου του χρέους, είναι ο μόνος δρόμος για να μην πάει η λαϊκή προσδοκία στα βράχια και να μείνει ανοιχτή η δυνατότητα της ανατροπής. Σε αυτό το δρόμο και μόνο μπορεί να επιβληθεί ρωγμή ή/και νίκη στην αστική πολιτική και σε διαδικασίες δημοψηφίσματος. Εδώ θα δοκιμαστούν και όλες οι δυνάμεις που μιλούν στο όνομα της αριστεράς. ΠΗΓΗ: http://www.pandiera.gr/

Πού να ήξερε ο κόσμος ποιοι καραγκιόζηδες κυβερνούν τον πλανήτη, καταστρέφουν κράτη, σκοτώνουν λαούς και γεμίζουν με φρίκη την ανθρωπότητα.


Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 Τα παιδία παίζει… Πού να ήξερε ο κόσμος ποιοι καραγκιόζηδες κυβερνούν τον πλανήτη, καταστρέφουν κράτη, σκοτώνουν λαούς και γεμίζουν με φρίκη την ανθρωπότητα. ΚΑΙ μόνο το γεγονός, ότι μόλις έγινε γνωστό πως ο πρωθυπουργός ΕΝΙΣΧΥΣΕ την Εθνική Ομάδα... διαπραγμάτευσης με 3-4 συνεργάτες του υπουργούς, μαζί με το γραμματέα του κόμματος, ΠΗΓΑΝ στα ΥΨΗ, όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου, δείχνει καθαρά ΠΟΣΟ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΔΕΣ είναι όλοι αυτοί οι οικονομολόγοι του πλανήτη που για ψύλλου πήδημα ανεβάζουν, ή κατεβάζουν τις τιμές των μετοχών σε όλο τον κόσμο!.. Πρώτη φορά βλέπουμε, να πέφτει τόσο πολύ βρίσιμο, εναντίον του Βαρουφάκη, από εφημερίδες, κανάλια και γνωστούς οικονομολόγους, της κακιάς ώρας βέβαια, αφού όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι για την παγκόσμια κρίση και από την άλλη μεριά να γίνεται της μουρλής, σε όποιο σημείο της γης παρουσιάζεται με τη μηχανάρα του ο υπουργός των Οικονομικών με το σπορ ντύσιμο και το σακίδιο στην πλάτη, από μικρούς και μεγάλους, από νέες και γριές, οι οποίες μάλιστα, αυτές οι τελευταίες, έτσι… απότιστες όπως είναι πολύ θα θέλανε να τις έσφιγγε στην αγκαλιά του! Άντε τώρα να βγάλει κανείς συμπέρασμα… Το δήθεν ψαλίδισμα των «εξουσιών» του Βαρουφάκη εμείς τουλάχιστον δεν το βλέπουμε πουθενά. Γιατί εμείς είμαστε σίγουροι ότι ένας νέος και φιλόδοξος άνθρωπος, που πρωτοβγαίνει στην πολιτική και προφανώς θέλει να παραμείνει, ΠΟΤΕ δεν θα τολμούσε να κάνει τα ΣΟΟΥ που έκανε, χωρίς την έγκριση ή τουλάχιστον την ανοχή του Αλέξη… Και η πλάκα είναι ότι εκτός από τα διεθνή χρηματιστήρια, που όλα κέρδισαν πόντους – και κάποιοι τα ‘κονόμησαν πάλι γερά – χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τον… παραμερισμό του Βαρουφάκη και όλα τα τζίνια οι πολιτικοί της διεθνούς σκηνής, με τον οποίο όπως φαίνεται είχαν βρει τον μπελά τους, με το θράσος, τις… πιρουέτες και τις… βαθυστόχαστες απαντήσεις του σε απάντηση των ανοησιών που του έλεγαν οι διάφοροι… οργανοπαίκτες της Μέρκελ… Είμαστε σίγουροι ότι επίτηδες ο Βαρουφάκης τις περισσότερες φορές ΤΣΙΓΚΛΙΖΕ ο ίδιος τους συνομιλητές του, προσχεδιασμένα για να σπάει πλάκα, θέλοντας ίσως άθελά του να παίρνει πίσω το αίμα και τις θυσίες που έχει κάνει ο λαός μας, εξαιτίας των ανοησιών που μας λένε και των ηλιθίων οικονομικών αποφάσεων που εφάρμοζαν δήθεν για το καλό μας, που όμως τελικά αντί για φάρμακο αποδείχθηκε ότι είναι σκέτο δηλητήριο … Εδώ που τα λέμε, αν με το ψαλίδισμα των «εξουσιών» του Βαρουφάκη, αποδειχθεί ότι οι τοκογλύφοι δανειστές μας, αλλάζουν γραμμή και βρεθεί σωστή και έντιμη λύση στις διαπραγματεύσεις που γίνονται, τότε η προσφορά του Βαρουφάκη στην εξεύρεση λύσης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη και ελπίζουμε μόνο να μην πάρουν... αέρα τα μυαλά του και τον δούμε να φτιάχνει κανένα νέο κόμμα… Γ. Πηγή: kontranews.gr

Ανδρέας Παπανδρέου 1995... στιγμές ειλικρίνειας...είπε ότι υπάρχει σχέδιο καταστροφής των εθνών

Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 andreas papandreou Δεν σχολιάζω αν έκανε η δεν έκανε καλό στον τόπο... Απλά ακούστε τι λέει... Τελικά όλοι έχουν στιγμές ειλικρίνειας ... 2:07 ...και θέλω να το επεκτείνω· δεν έχω κανένα λόγο να κρύψω από τον Ελληνικό λαό την αλήθεια· θέλω να 'πώ ότι ΕΙΔΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ «ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ» ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ. διότι, ενώ πολλοί συνάδελφοι, πρωθυπουργοί, ιδιαιτέρως και στο διάδρομο μου έλεγαν, «τί καλά που τα είπες, έχεις δίκιο», κανείς δεν πήρε το' λόγο, για να καλύψει τις θέσεις μου... 2:58 ...Τι είναι η Ενωμένη Ευρώπη; Ποιος την κυβερνά; Τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς, οι κυβερνήσεις, οι εθνικές κυβερνήσεις; Αυτά είναι ερωτήματα πολύ βασικά... 3:13 ...Βρίσκω ότι πάμε σ ένα είδος συρρίκνωσης της εθνικής δύναμης αλλά όχι στο βωμό μιας συλλογικής δημοκρατικής διαδικασίας. ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. συμφερόντων, όταν λέγω, ρητά! Δεν θέλω ν' αποκαλύψω ονόματα - ποιοι μίλησαν και τι είπαν. andreas papandreou synodo koryfis ΣΑΣ ΛΕΓΩ ΟΜΩΣ ΟΤΙ, ΕΔΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΔΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΡΟΛΟ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟ.. http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/04/blog-post_9579.html#ixzz3YhwIfNif

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Το διαβάσαμε από το: Η Τσεχία δεν μπαίνει στο ευρώ για να μην γίνει… Ελλάδα!

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Το διαβάσαμε από το: Η Τσεχία δεν μπαίνει στο ευρώ για να μην γίνει… Ελλάδα!

με τις τελευταίες εκλογές, εναποθέσαμε τις ελπίδες μας στο άλλο κεφάλι του τέρατος της Σκύλλας/Χάρυβδης.?????


Δημοσιεύθηκε στις:29 Απριλίου 2015Αναρτήθηκε από Κώστας Παππάς Ο ΣΥΡΙΖΑ Θα Μιλήσει Επιτέλους Καθαρά; Γράφει ο Όθων Ιακωβίδης. Παρακολουθούμε, (όλο αυτό το διάστημα μετά τις εκλογές της 25 Ιαν.) τηλεοπτικές (και κοινοβουλευτικές) συζητήσεις επί συζητήσεων, μεταξύ των νυν και των πρώην κυβερνητικών στελεχών, σχετικά με τη “διαπραγμάτευση” με τους “δανειστές”. Το κυρίως θέμα κάθε συζήτησης, εστιάζεται στο “τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα”, από τη θέση που βρίσκεται σήμερα, ώστε η κοινωνία της να έχει δικαίωμα στο μέλλον, στη ζωή και στην... πρόοδό της. Σ' αυτή τη μεγάλη συζήτηση, έχει φανεί ότι δύο είναι τα ενδεχόμενα, στο ένα εκ των οποίων θα καταλήξει, θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή η διαπραγμάτευση. 1η ΕΚΔΟΧΗ) Η ΑΠΟΔΟΧΉ της οικονομικής αιχμαλωσίας της Χώρας από τους “δανειστές” της (όπως αυτή περιγράφεται στις “Δανειστικές Συμβάσεις” και στα “Μνημόνια”) και η, ως εκ τούτου, συνέχιση τής τήρησης των όρων της, όπως αυτοί θα διαμορφωθούν μετά τη διαπραγμάτευση τών ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 2η ΕΚΔΟΧΗ) Η ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΉ αυτής της οικονομικής αιχμαλωσίας και η απόδραση τής Ελληνικής κοινωνίας από αυτήν (με καταγγελία και ακύρωση των όρων της). Η Ελληνική κοινωνία (με ευθύνη, κυρίως, της κυβέρνησης) όλο αυτό το διάστημα, τό μόνο που ακούει, (διότι αυτό μόνο αναδεικνύεται σε όλες τις συζητήσεις που παρακολουθεί, τόσο μέσα στο κοινοβούλιο όσο και στα πορτοπαράθυρα της τηλεόρασης) είναι ένα μπακάλικο αλισβερίσι “τρείς το λάδι, τρείς το ξύδι, τρείς το λαδολέμονο”. Οι “κόκκινες γραμμές”, με τις οποίες μας έχουν πρήξει τα ούμπαλα ο ένας και ο άλλος της πρώην και της νυν κυβέρνησης, βρίσκονται κάπου στο ύψος και στους τόπους εφαρμογής του ΦΠΑ, στην κοπή ή μη κοπή του 13ου μισθού, στο δικαίωμα ή στο μή δικαίωμα της απεργίας, στην περαιτέρω μείωση ή στη μή μείωση των μισθών και των συντάξεων, στην ημερομηνία λήξεως του ΕΝΦΙΑ, κοκ. Όλα αυτά, όμως, περιλαμβάνονται και προϋποθέτουν την αποδοχή της 1ης εκδοχής, δηλαδή την ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΑΙΧΜΑΛΩΣΊΑΣ ΤΗΣ ΧΏΡΑΣ ΑΠΌ ΤΟΥΣ “ΔΑΝΕΙΣΤΈΣ” ΤΗΣ, η οποία (αιχμαλωσία) δεν στηρίζεται επάνω στα προαναφερόμενα σημεία, αλλά θεμελιώνεται στους όρους των Δανειστικών Συμβάσεων και των Μνημονίων που αναφέρονται: Στην υποθήκευση (υπέρ των δανειστών) κάθε δημόσιας και Ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Κράτους Στην παραίτηση, εκ μέρους του δανειζόμενου κράτους, κάθε διεθνούς ασυλίας για την προστασία της Δημόσιας περιουσίας του, Στην αποδοχή, εκ μέρους του δανειζόμενου (δηλαδή του Ελληνικού Κράτους) ότι η μη πληρωμή μίας δόσης καθιστά ληξιπρόθεσμο (και απαιτητό αμέσως) όλο το ποσό του δανείου (δηλαδή και τις μελλοντικές δόσεις) Στην αποδοχή ότι η υποχρέωση τού κράτους προς τους δανειστές προηγείται κάθε άλλης (και αυτής ακόμα της υποχρέωσης προς την κοινωνία του) Στην αποδοχή ότι η Ελλάδα δε μπορεί πλέον να ζητήσει δανειακή βοήθεια από άλλη δύναμη εκτός των δανειστών της, Στην αποδοχή της υπαγωγής των συμβάσεων αυτών στο Αγγλικό Δίκαιο και σε άλλες διατάξεις αυτής της κατεύθυνσης, τις οποίες μπορεί να βρεί ο καθ' ένας (και μάλιστα διατυπωμένες και τεκμηριωμένες με νομική ορολογία) στο σχετικό επιστημονικό έργο του καθ. Γιώργου Κασιμάτη (και όχι μόνον αυτού). Άκουσε κανένας σας να γίνεται συζήτηση για κάποιο από αυτά τα σημεία; Ρωτώ, διότι εγώ δεν άκουσα .... Όμως, η αποδοχή αυτών των σημείων (και μόνον αυτών) είναι που καθιστά κάποιον “Μνημονιακό”ή “Αντι-Μνημονιακό” και όχι αν ο ΦΠΑ θα είναι ή δεν θα είναι στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, ή αν ο 13ος μισθός ισχύσει από τον Δεκέμβρη του 2015 ή τον Απρίλη του 2016, ή αν θα προσληφθούν όλες οι καθαρίστριες ή οι μισές. Όταν, μέσα σ' 'ενα στρατόπεδο συγκεντρώσεως, η κύρια συζήτηση γίνεται αποκλειστικά και εξαντλείται στην καλυτέρευση του συσιτίου, στο ωράριο του αυλισμού, στη συχνότητα των επισκέψεων και στην καθαριότητα των αφοδευτηρίων (όλα αυτά, εξαιρετικά σημαντικά για την καθημερινότητα της ζωής των αιχμαλώτων) τότε σημαίνει πως το όραμα της απόδρασης έχει χαθεί από τους κρατούμενους. Η βολική “ιδρυματοποίησή” τους, έχει ευνουχίσει τη θέληση για απόδραση και ελευθερία, που είναι οι πρώτες υποχρεώσεις κάθε ελεύθερου ανθρώπου απέναντι στην οντότητά του, όταν του στερούν την Αυτοδιάθεσή του. Αν και όταν επισυμβεί αυτός ο ευνουχισμός, οι δεσμοφύλακές τους έχουν κερδίσει οριστικά την ησυχία τους..... Οι κρατούμενοι αυτοφυλάσσονται !... Ο καθ' ένας βολεύει την αφεντιά του μέσα σ' ένα “υποφερτής καθημερινότητας” περιβάλλον ζωής, που, μάλιστα, δεν θέλει να το διακινδυνεύσει με μία απόπειρα δραπέτευσης του..... Σ' αυτό το σημείο έχουν φέρει την Ελληνική κοινωνία, οι εξουσιαστές της !.... Η 2η εκδοχή, (η μη αποδοχή της υπάρχουσας αιχμαλωσίας) δεν συζητείται από κανέναν από τους παρελαύνοντες και παρελαύνουσες στα κανάλια, βουλευτές και βουλευτίνες, της πρώην και της νυν κυβέρνησης. Η συζήτηση αυτής της εκδοχής, όταν έρχεται στην κουβέντα, έρχεται με μισόλογα που σχεδόν πάντοτε καταλήγουν να κουκουλώνονται με το περίβλημα του διλημματικού “ΕΥΡΩ Ή ΔΡΑΧΜΗ” και έρχεται μόνο για να αναδειχθεί (από τους υποστηρικτές της διαιώνισης της αιχμαλωσίας) η (κατ' αυτούς) καταστροφή που συνεπάγεται η χρήση εθνικού νομίσματος, παρ' ότι η δραπέτευση από την αιχμαλωσία, δεν συνεπάγεται, υποχρεωτικά, έξοδο από το Ευρώ. Και, απορώ γιατί η κυβέρνηση δεν φέρνει ευθέως στη Βουλή, τη συζήτηση αυτής της υπαρκτής αιχμαλωσίας, κατηγορώντας ανοιχτά όσους αποδέχτηκαν και στήριξαν (με την ψήφο τους ή τη ρητορεία τους) την αποδοχή της σε εξωχώριες δυνάμεις. Ή, μήπως, η σημερινή συγκυβέρνηση δεν συμμερίζεται την Αλήθεια ότι η Ελληνική κοινωνία τελεί υπό (οικονομική, αλλά και όχι μόνο) αιχμαλωσία; Διότι, αν δεν συμμερίζεται αυτή την Αλήθεια, αν πιστεύει πως είναι αντιμνημονιακή διότι η διαπραγμάτευσή της εξαντλείται στο αλισβερίσι της οριοθέτησης της φτώχειας της κοινωνίας, χωρίς να αγγίζει την ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗ της και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ, τότε, όλοι εμείς που θεωρούμε ότι είμαστε αιχμάλωτοι των δανειστών, με δεσμοφύλακες την πρώην και τη νυν κυβέρνηση, θα πρέπει να ανασυνταχθούμε για να δραπετεύσουμε, έχοντας καταλάβει πως, με τις τελευταίες εκλογές, εναποθέσαμε τις ελπίδες μας στο άλλο κεφάλι του τέρατος της Σκύλλας/Χάρυβδης. Κάποιες νύξεις του πρωθυπουργού, και μάλιστα σε επίσημες ομιλίες του, αλλά και μεριών άλλων γύρω του, δίνουν ελπίδες πως συμμερίζεται αυτή την Αλήθεια (πως η Χώρα είναι αιχμάλωτη εξωχώριων δυνάμεων). Ελπίζουμε η, εκ μέρους της κυβέρνησης, παραγκώνιση αυτής της Αλήθειας από τον δημόσιο διάλογο, να οφείλεται σε στρατηγικό σχεδιασμό, για να επιτευχθεί, τελικά, η απόδραση της Ελληνικής κοινωνίας προς την Αυτοδιάθεσή της, χωρίς την οποία, όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα....

ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ»


ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ «ΠΕΜΠΤΗ ΦΑΛΑΓΓΑ» ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΕΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ CRASH Η Ελλάδα, διαχρονικά, σε όλες τις δύσκολες ώρες που πέρασε βρήκε τη δύναμη να σταθεί όρθια και να αντεπεξέλθει στις θύελλες. Η σημερινή κρίσιμη ιστορική καμπή που διανύει ο λαός μας δεν είναι χωρίς προηγούμενο. Έχουμε περάσει στην ιστορία μας εξίσου κακές, ίσως και πολύ χειρότερες περιόδους. Περιόδους κατά τις οποίες μάλιστα, η απομόνωση της χώρας έμοιαζε καταθλιπτική και ανυπέρβλητη. Τα βγάλαμε, όμως, πέρα. Και τα βγάλαμε πέρα, χάρη κυρίως στην αυτοθυσία, το απαράμιλλο φρόνημα, το αγωνιστικό πνεύμα και την αποφασιστικότητα ενός λαού, ο οποίος έβαζε πάνω από όλα την επιβίωση, την αξιοπρέπειά του και τη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η μεγάλη ιστορική πρόκληση, την οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα. Σήμερα η διάσωση της χώρας μας συνδέεται στενά με την απόρριψη της υποταγής, με τη θέλησή μας να αντέξουμε σε δυσκολίες και με την απόφασή μας να συνδέσουμε τα μεγάλα «όχι» με την αταλάντευτη προσπάθεια για μια νέα προοδευτική πορεία ανασυγκρότησης, ανόρθωσης και προοπτικά αναγέννησης του τόπου μας. Μακάρι να προκύψει μια συμφωνία που θα αντιπροσωπεύει έναν «έντιμο συμβιβασμό», αν και ο όρος αυτός είναι αδόκιμος, ρευστός και χωράει τα πάντα και τίποτα. Ωστόσο, οι λεγόμενοι εταίροι και το ΔΝΤ δεν ζητάνε από την κυβέρνησή μας μια συμφωνία που θα σέβεται στοιχειωδώς την επιβίωση του ελληνικού λαού και την πρόσφατη ριζοσπαστική λαϊκή ετυμηγορία. Τα πιο σκληρά και αδίστακτα κατεστημένα κέντρα σε Βερολίνο, Βρυξέλλες και ΔΝΤ αυτό που θέλουν από τη χώρα μας είναι «γη και ύδωρ». Ζητάνε υποταγή και παράδοση. Ζητάνε νέα μέτρα μείωσης συντάξεων και μισθών, ξεπούλημα της χώρας, νέους φόρους και νέες απορρυθμίσεις. Η κυβέρνησή μας δεν πρόκειται να υποταχθεί ούτε να παραδοθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να συνυπογράψει ποτέ νέα μέτρα σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα δεχθεί συμφωνία που θα είναι ασύμβατη με τις ριζοσπαστικές του δεσμεύσεις. Αν Βερολίνο, Βρυξέλλες και ΔΝΤ πιστεύουν ότι είτε θα σύρουν τη χώρα και την κυβέρνησή μας στην υποταγή, είτε θα μας σπρώξουν στην κατάρρευση κάνουν διπλό λάθος. Δεν θα συμβεί ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αν «εταίροι» και ΔΝΤ πιστεύουν ότι θα μας εκβιάσουν με όπλο την άρνηση χρηματοδότησης και ότι θα τρομοκρατούν εσαεί τον ελληνικό λαό με τον «μπαμπούλα» της πτώχευσης και του εθνικού νομίσματος πλανώνται πλάνη οικτρά. Η Ελλάδα διαθέτει πολλούς εναλλακτικούς δρόμους και μπορεί να έχει προοπτική χωρίς τη χρηματοδότηση από ΕΕ και ΔΝΤ και χωρίς τη ρευστότητα που δίνει με το σταγονόμετρο η ΕΚΤ προς τις τράπεζες. Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει το μαρτύριο της σταγόνας που μας υποβάλλουν ΕΕ και ΔΝΤ και το οποίο πνίγει την οικονομία και οδηγεί στην ασφυξία τα νοικοκυριά. Αν η Ελλάδα μπορεί και έχει εναλλακτικές λύσεις, δεν ισχύει κάτι ανάλογο για την ΕΕ αλλά και το ΔΝΤ με τις ληστρικές πολιτικές τους. Τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει μια ΕΕ, η οποία παραπαίει, από μια εναλλακτική προοδευτική Ελλάδα θα είναι πελώρια και μπορεί να αποδειχθούν μη αντιμετωπίσιμα και ανυπέρβλητα. Οι κάλτσες ξηλώνονται ακόμα και από έναν πόντο. Η Ελλάδα και μαζί της η Κύπρος, συνιστούν τη Νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης, στο σύνορο τριών ηπείρων. Το πολιτικό και γεωστρατηγικό βάρος της χώρας μας είναι κρίσιμο, αν όχι κεφαλαιώδες. Η οικονομική μας διάσταση, επίσης, καθόλου αμελητέα σε ποιοτικές δυνατότητες. Είναι δύσκολο να νοηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και κατ' επίφαση, χωρίς την Ελλάδα. Το γεωπολιτικό κενό θα είναι τραγικό. Όπως είναι εκτός τόπου και χρόνου να σκέφτονται κάποιοι ότι οι οικονομικές επιπτώσεις ενός ελληνικού χρεοστασίου ή ακόμα περισσότερο ενός Grexit, θα είναι πολιτικά και οικονομικά αμελητέες για το μέλλον της ΕΕ. Η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει και σιγά-σιγά να ανορθωθεί, από μία ρήξη με την ΕΕ που θα επιβάλουν οι κυρίαρχοι κύκλοι της. Η ΕΕ, όμως, είναι πιθανόν, όσο κι αν αυτό μοιάζει παράδοξο, να υποστεί βαρύτατο ή και θανάσιμο τραύμα σε μια τέτοια περίπτωση. Η Ευρώπη έχει κάθε συμφέρον να στηρίξει πραγματικά την Ελλάδα και όχι να μείνει προσκολλημένη σε άτεγκτες θρησκευτικού τύπου νεοφιλελεύθερες ορθοδοξίες και νεοαποικιακούς ηγεμονισμούς. Άλλωστε, η σκληρή νεοφιλελεύθερη πορεία που τυφλά ακολουθούν η ευρωζώνη και η ΕΕ έχει προκαλέσει μια βαθιά οικονομική παράλυση και παρακμή στον ευρωενωσιακό χώρο. Από την άλλη, η επικυριαρχία της Γερμανίας στην Ένωση έχει προσδώσει στην τελευταία την όψη μιας άτεγκτης Γερμανική Ευρώπης, η οποία βλέπει δίπλα στη γερμανική νομισματική και οικονομική επικυριαρχία, να κατισχύει η αμερικάνικη πολιτικοστρατιωτική ομπρέλα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Ελλάδα οφείλει, έτσι κι αλλιώς, να παίξει πρωτοποριακό ρόλο με την πορεία της και τη συμβολή της για μια προοδευτική ανατροπή στην Ευρώπη. Η νεοφιλελεύθερη μονεταριστική γερμανική Ευρώπη και μια ευρωζώνη με δογματική αρχιτεκτονική, κατασκευασμένη για το «λόμπι» του Βορρά, δεν έχουν κανένα μέλλον. Αυτή η Ευρώπη θα πνίγεται στην οικονομική στασιμότητα, τις μεγεθυνόμενες αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, ενώ θα πολλαπλασιάζει τους κοινωνικούς διαχωρισμούς και τη φτώχεια. Η προοδευτική ανατροπή στην Ελλάδα μπορεί να είναι το πρώτο βήμα και μιας μεγάλης ανατροπής στην Ευρώπη. Ανατροπή στη χώρα μας δεν σημαίνει μόνο μια νέα προοδευτική πορεία με σοσιαλιστικούς ορίζοντες αλλά και απαλλαγή της πατρίδας μας από τα δεσμά της υποτέλειας και της εξάρτησης, με την εφαρμογή μιας νέας γνήσιας ανεξάρτητης και πολυδιάστατης εξωτερικής και οικονομικής πολιτικής. Σε αυτήν τη λογική εντάσσεται και η θέση της κυβέρνησής μας να ενθαρρύνει την κατασκευή ενός αγωγού στο ελληνικό έδαφος, που θα ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα φτάνει στα σύνορα με τη FYROM και ο οποίος θα μεταφέρει ρώσικο φυσικό αέριο με υποθαλάσσιο αγωγό μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ένα τέτοιο μεγάλο κατασκευαστικό έργο, εφ' όσον υλοποιείτο, θα είχε εξαιρετικά σημαντικά ενεργειακά και δημοσιονομικά οφέλη για τη χώρα, ενώ θα άνοιγε ένα ποιοτικά νέο κεφάλαιο στην ανάπτυξη των ελληνορωσικών σχέσεων, που θα μπορούσε να προσδώσει άλλη μορφή στην περιοχή μας και την Ευρώπη. Η Ελλάδα με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο με τον ΤΑΡ με αζέρικο αέριο όσο και με το νέο αγωγό με ρώσικο αέριο αλλά και με σειρά άλλων προσπαθειών και πρωτοβουλιών, θέλει να καταστεί πλουραλιστικός ενεργειακός κόμβος συνεργασίας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή και την Ευρώπη. Για μια Ευρώπη χωρίς νέα ψυχροπολεμικά τείχη, χωρίς λογικές απομόνωσης χωρών, χωρίς ηγεμονικές επικυριαρχίες, χωρίς νεοαποικιακές συμπεριφορές, στην οποία θα κυριαρχούν νέες αξίες ισότιμης συνεργασίας και συνανάπτυξης των λαών και χωρών μεταξύ τους και με τις γειτονικές περιοχές. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να ανοίξει πολυδιάστατους ορίζοντες οικονομικών και πολιτικών σχέσεων που θα διαμορφώνουν νέα ερείσματα όχι μόνο στη Ρωσία αλλά και στην Κίνα, τη Βραζιλία, τη Λατινική Αμερική, την Ινδία, τον Αραβικό κόσμο, τη ζώνη της Αφρικής και ασφαλώς στο χώρο της Μεσογειακής λεκάνης. Η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα πάψει να είναι αμερικανοατλαντικό οικόπεδο, γερμανικό φέουδο ή δορυφόρος του αμερικανο-ισραηλινού Μεσανατολικού άξονα και δεν θα είναι χώρα που θα προσφέρεται για πώληση, ιδιωτικοποιώντας τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας της, τις στρατηγικές επιχειρήσεις της, τις στρατηγικές υποδομές και τα στρατηγικά της δίκτυα. Στο πλαίσιο της νέας εξωτερικής και οικονομικής της πολιτικής η Ελλάδα απορρίπτει τη διχοτομική και υποτελή συνεκμετάλλευση του Αιγαίου είτε με τις ΗΠΑ είτε με την Τουρκία είτε και με τους δύο από κοινού, ενώ επιδιώκει την αξιοποίηση του ορυκτού της πλούτου και ενδεχόμενων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων με βάση το διεθνές δίκαιο και το εθνικό της συμφέρον. Ακριβώς με βάση το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα το δίκαιο της θάλασσας, θέλουμε να διευθετηθούν τα προβλήματα στο Αιγαίο, έτσι ώστε το τελευταίο να καταστεί θάλασσα ειρήνης, γέφυρα φιλίας και συνεργασίας για το καλό των χωρών και των λαών που βρέχονται από αυτήν την πανέμορφη θάλασσα. Η Ελλάδα τούτη τη δύσκολη ώρα, μια από τις δυσκολότερες στην ιστορία της, αντιμετωπίζει μια ιστορική πρόκληση: να μετατρέψει την κρίση και την τραγωδία σε ευκαιρία και δυνατότητα. Μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το στοίχημα αν απομονώσουμε την «πέμπτη φάλαγγα» που ήταν πάντα η κατάρα αυτού του τόπου. Την «πέμπτη φάλαγγα» των ξένων κατεστημένων κέντρων, των ολιγαρχών, των κυρίαρχων μίντια και της εγχώριας πολιτικής υπαλληλίας τους. Μπορούμε να πετύχουμε, αν επιδείξουμε ως λαός ενότητα, αγωνιστικό πνεύμα και πείσμα, θέληση για μεγάλες κινητοποιήσεις, αντοχή και δύναμη σε προσωρινές αντιξοότητες, σκεπτόμενοι το προοδευτικό ανορθωτικό μέλλον που πρέπει να οικοδομήσουμε για τις γενιές που έρχονται. Τετάρτη 29 Απριλίου 2015

Δραγασάκης: Αν δεν υπάρξει βιώσιμη συμφωνία θα μιλήσει ο λαός...αν η κυβέρνηση βρεθεί σε αδιέξοδο, υπάρχει η λύση προσφυγής στο λαό.


Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 Δραγασάκης: Αν δεν υπάρξει βιώσιμη συμφωνία θα μιλήσει ο λαός Εκτός των δικών μας διλλημάτων θα πρέπει και οι εταίροι να αποφασίσουν αν θέλουν μια Ευρώπη προτεκτοράτου, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο «Κόκκινο», ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, αναφέρθηκε στο μείζον πρόβλημα της διαπραγμάτευσης και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει μια τουλάχιστον ενδιάμεση συμφωνία τις πρώτες μέρες του Μάιου. Ο κ. Δραγασάκης αναφερόμενος στη καθυστέρηση που υπάρχει στη διαπραγμάτευση και κατά συνέπεια στο κλείσιμο μιας συμφωνίας την απέδωσε στην υπαναχώρηση των δανειστών από τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Μάλιστα μίλησε για «μηχανισμό ασφυξίας» ώστε να πιεστεί η κυβέρνηση και χαρακτήρισε μεροληπτική τη στάση της ΕΚΤ.Εκτός των δικών μας διλημμάτων - υπογράμμισε - και οι εταίροι πρέπει να αποφασίσουν εάν θέλουν Ευρώπη προτεκτοράτου. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε και στη φιλολογία περί δημοψηφίσματος ή πρόωρων εκλογών και υπογράμμισε πως προέχουν οι ανάγκες των πολλών κι ότι αν η κυβέρνηση βρεθεί σε αδιέξοδο, υπάρχει η λύση προσφυγής στο λαό. Σε ότι αφορά την αναμενόμενη συμφωνία ο κ. Δραγασάκης τόνισε, «Σήμερα επιδιώκουμε μία συμφωνία-λύση. Δεν αρκεί όμως "οποιαδήποτε λύση". Πρέπει η λύση να είναι βιώσιμη. Κλείνοντας η ενδιάμεση συμφωνία θα ανοίξει η μακρόπνοη συζήτηση για το χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα, τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Η ενδιάμεση συμφωνία οικοδομείται σε έναν ενδιάμεσο χώρο που ήδη έχει οριοθετηθεί στη βάση της συμφωνίας της 20ης Φεβρουαρίου. Τώρα πάμε σε μία minimum συμφωνία, ας την πούμε έτσι, με ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν άμεσα. Αγωνιζόμαστε για συμφωνία που θα δώσει άμεση λύση στο ταμειακό έλλειμμα της χώρας, το οποίο δεν δημιουργήσαμε αλλά παραλάβαμε». Ερωτηθείς για τις αλλαγές στη διαπραγματευτική ομάδα απάντησε λακωνικά, «Ο ανασχεδιασμός στη διαπραγματευτική ομάδα είναι απόρροια της εμπειρίας που αποκτήσαμε όλο αυτό το διάστημα». oparlapipas.com

Η μισή Ελλάδα παρακολούθησε τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στον κ. Χατζηνικολάου. Ο κάθε τηλεθεατής εξήγαγε με άμεσο και αυθεντικό τρόπο τα συμπεράσματά του.


τετάρτη, 29 απριλίου 2015 Ακούγοντας τον κ. Τσίπρα... Γράφει: Ο Νίκος Μπογιόπουλος "Ρεσάλτο" Η μισή Ελλάδα παρακολούθησε τη συνέντευξη του κ. Τσίπρα στον κ. Χατζηνικολάου. Ο κάθε τηλεθεατής εξήγαγε με άμεσο και αυθεντικό τρόπο τα συμπεράσματά του. Ανάμεσα στα άλλα (για τον ΕΝΦΙΑ που θα διατηρηθεί «αν δεν κλπ», για τον σεβασμό στη λαϊκή ετυμηγορία αλλά με «σεβασμό στους κανόνες της ΕΕ», για τον «έντιμο συμβιβασμό», για την συνέχιση του ξεπουλήματος αεροδρομίων, δημοσίων επιχειρήσεων, λιμανιών κοκ) εμείς συγκρατήσαμε και τούτη τη δήλωση: Οι κινήσεις που κάνω αυτή την περίοδο, είπε ο πρωθυπουργός, δεν είναι οι κινήσεις ενός αριστερού κόμματος ή ενός αριστερού ηγέτη αλλά πρόκειται για κινήσεις εθνικής ευθύνης. Μάλιστα… Παρατήρηση πρώτη: Κάθε φορά που οι εκάστοτε πρωθυπουργοί άρχιζαν τα περί «εθνικής ευθύνης», που τα έθεταν πάνω από την ιδεολογία τους – και τούτο ως απόδειξη ότι βάζουν τη χώρα πάνω από τις προσωπικές τους πεποιθήσεις - τότε εκείνα που ακολουθούσαν δεν ήταν και πολύ ευχάριστα για το... «έθνος» του εργαζόμενου λαού… Παρατήρηση δεύτερη: Η Αριστερά είναι τέτοια επειδή ακριβώς η ιδεολογία, το πρόγραμμα και η πολιτική της είναι ταυτισμένα με το εθνικό όφελος, στο πλαίσιο βεβαίως μιας κοινωνίας που θα συγκροτείται με ηγέτιδα δύναμη το «έθνος» του λαού και με πυξίδα τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και όλου του εργαζόμενου λαού. Αυτή είναι μια από τις ειδοποιούς διαφορές της Αριστεράς με τους πολιτικούς αντιπάλους της. Δεν διαχωρίζει – υποκριτικά – το πρόσημό της, το αριστερό πρόσημό της, με ό,τι είναι ωφέλιμο για το λαό και τον τόπο. Γιατί πολύ απλά αν δεν ήταν ωφέλιμο δεν θα ήταν αριστερό. Γνωρίζουμε τον αφορισμό ότι όσα επισημαίνουμε παραπάνω συνιστούν, τάχα, ιδεοληψία. Ότι είναι, τάχα, «δευτερεύοντα». Απαντάμε: Η Αριστερά, εκτός από πολιτική Αριστερά είναι (με την έννοια της κοινωνικής διαστρωμάτωσης) και κοινωνική Αριστερά. Ως τέτοια καλύπτει το 99% του λαού, δηλαδή την συντριπτική πλειοψηφία του Έθνους. Όσοι μέχρι τώρα ξεχνούσαν» - στο όνομα του «εθνικού οφέλους» - να κάνουν αυτή την πολύ απλή ταξική ανάλυση, όσοι διαχώριζαν την πολιτική Αριστερά από την κοινωνική Αριστερά, παρότι έκλιναν σε όλες τις πτώσεις την λέξη «Αριστερά», συνήθως κάτι άλλο μας έλεγαν. Και συνήθως σε εκείνη την οικτρή μειοψηφία του 1% ήταν που απευθύνονταν και που… «έκλειναν το μάτι». Και αυτό μόνο «δευτερεύον» δεν είναι… Εν ολίγοις: Η Αριστερά – όταν είναι Αριστερά – όχι μόνο δεν βάζει στην μπάντα την πολιτική της και την ιδεολογία της στο όνομα του «εθνικού οφέλους», αλλά προωθεί το λαϊκό συμφέρον στην πράξη και όχι στα λόγια χωρίς να το διαχωρίζει από το «εθνικό», μιας και τελικά το λαϊκό συμφέρον δεν είναι τίποτα λιγότερο από το εθνικό συμφέρον. Όχι μόνο δεν «αναστέλλει» αλλά εφαρμόζει την πολιτική της επειδή ακριβώς αυτή είναι που υπηρετεί τον τόπο και μάλιστα στις πιο κρίσιμες συνθήκες, όπως τώρα. Ειδάλλως ποιο το νόημα να είναι κανείς Αριστερός; Ποιό το νόημα να υπάρχει η Αριστερά, αν βγάζει ιδεολογικά την ουρά της απέξω στα δύσκολα, όπως κάνουν οι άλλοι; Αυτά τα ξέρουν άπαντες στην Αριστερά – όταν είναι Αριστερά… sibilla

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Στρατούλης: Δεν θα αφήσουμε τον ελληνικό λαό ξεκρέμαστο»

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: Στρατούλης: Δεν θα αφήσουμε τον ελληνικό λαό ξεκρέμαστο»

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: ΤΟ ΔΝΤ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.......για την πλήρη εφαρμογή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης…

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: ΤΟ ΔΝΤ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.......για την πλήρη εφαρμογή της Νέας Παγκόσμιας Τάξης…

Μήπως σας δoυλεύουν όλοι μαζί για να κοιτάτε αλλού;


Μήπως σας δoυλεύουν όλοι μαζί για να κοιτάτε αλλού; 11:24 Π.Μ. ΣΧΌΛΙΑ Του Καθηγητή Γ.Ζουγανέλη Είναι και θέμα IQ να καταλάβετε ότι το θέμα Ευρωζώνη έχει λήξει… Μήπως σας δoυλεύουν όλοι μαζί για να κοιτάτε αλλού; Πλαστικές κάρτες, μια ακόμη καινοτομία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ [ Πληρώστε ] Ισως να μην έχετε πολλοί συνειδητοποιήσει τη σημασία της πλαστικής κάρτας που ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση. Κακώς, γιατί δεν είναι πρός το συμφέρον σας. Με πρόφαση το κυνήγι των φοροφυγάδων στα νησιά, η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει πλαστικές κάρτες στις συναλλαγές πάνω απο 50 ευρώ. Μετά την εφαρμογή αυτού του μέτρου που θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα, θα διαπιστωθεί ότι θα πληγεί ο τουρισμός αλλά και ότι δεν θα μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή. Μια αυστηρή ποινή θα αρκούσε να λύσει το πρόβλημα της φοροδιαφυγής αν όλοι σε αυτό το κράτος έκαναν καλά τη δουλειά τους. Το λόγο εφαρμογής της πλαστικής κάρτας στην Ελλάδα, τον έχω ήδη συζητήσει πρίν μήνες. Συνοπτικά και πληρέστερα το πλαστικό χρήμα θα έχει σαν αποτέλεσμα: τη μείωση της παρουσίας ευρώ στην Ελληνική αγορά και τη συγκεντρωσή τους στις τράπεζες (δις ευρώ). τη χρήση του κεφαλαίου που θα συγκεντρώνεται σε ευρώ στις τράπεζες για την αποπληρωμή των δανειστών (Ιδέα των ΑΝΕΛ οι πλαστικές κάρτες, σαν τη τράπεζα κυριαρχίας;) τη δημιουργία μιας επιπλέον παροχής ρευστότητας στις τράπεζες, απο τη συναλλαγή ευρώ σε κάρτα και απο κάρτα σε ευρώ (ανά κάρτα). Αυτό λέγεται φούσκα σε μια οικονομία. τη δημιουργία προπληρωμένων καρτών συγκεκριμένης αξίας που θα πουλιούνται στη δευτερογενή αγορά και στο εξωτερικό. Πώς λέγεται αυτό; Aυτό λέγεται δημιουργία και χρήση δευτέρου Ελληνικού νομίσματος μικρότερης αξίας απο το ευρώ στην Ελληνική επικράτεια. Τι άλλο να πώ. Αυτά. Εσείς να περιμένετε τη συμφωνία… elefteri skepsi

Essais: four horsemen ...

Essais: four horsemen ...

Audiomachine - Four Horsemen (Martyn Corbet Remix)

Tribal Music - MASALA

Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια καινούρια συμφωνία. Κι όμως, αυτή η συμφωνία θα έπρεπε πάση θυσία να εμποδιστεί...


........ για ποιά προοπτική μπορούμε να μιλάμε??? Με το φερετζέ της περηφάνιας στο βηματισμό της δουλοπρέπειας Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια καινούρια συμφωνία. Κι όμως, αυτή η συμφωνία θα έπρεπε πάση θυσία να εμποδιστεί... Και θα έπρεπε να εμποδιστεί, γιατί το τίμημα της συμφωνίας, αντικειμενικά θα είναι πολλαπλάσιο από το όποιο τίμημα της μη συμφωνίας και εν τέλει της ρήξης με τις συμμορίες των εκβιαστών. Αυτή τη συμφωνία, δε την έχει ανάγκη η Ελλάδα και οι πολίτες της. Οι μοναδικοί που τη χρειάζονται είναι οι μαφιόζοι και οι εκβιαστές της χρηματοπιστωτικής συμμορίας. Τη χρειάζονται γιατί μέσα ΚΑΙ από αυτή τη συμφωνία, θεσμοθετούν και "κλειδώνουν" το άνομο "δικαίωμά" τους να εισπράττουν διαρκώς και πολλαπλάσια τα "δανεικά" της υποτέλειας με... τα οποία αλυσόδεσαν τη χώρα. Και παράλληλα μ αυτό, εξασφαλίζουν τη δυνατότητά τους να καθιστούν τις κυβερνήσεις υποτελείς, προκειμένου να εφαρμόζονται στον τόπο μας πολιτικές που θα τσακίζουν την κοινωνία, και θα βγάζουν στο σφυρί τον πραγματικό - δηλαδή τον εθνικό - πλούτο της χώρας. Καινούρια συμφωνία, σημαίνει καινούρια μετρητά που θα κατευθυνθούν στα θησαυροφυλάκια των τραπεζιτών, και για όλους εμάς θα φέρουν καινούρια ακόμη πιο οδυνηρά μνημόνια. Καινούρια μετρητά συνιστούν καινούρια δάνεια. Καινούρια δάνεια παραπέμπουν σε καινούριες συμβάσεις. Καινούριες συμβάσεις σηματοδοτούν νέες ανεπίτρεπτες παραχωρήσεις. Νέες παραχωρήσεις ισοδυναμούν με ολοκλήρωση της καταστροφής που έχει συντελεστεί στον τόπο τα μαύρα χρόνια της κατοχής. Κι αυτό που απέμεινε προς ενεχυρίαση ή καταστροφή, είναι τα ρέστα της αξιοπρέπειάς σου. Ότι δηλαδή απέμεινε από μισθό… Ότι υποθέτεις πως έχεις εξασφαλισμένο ως σύνταξη… Η όποια υποδομή απέμεινε σ αυτό τον τόπο… Το όποιο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κομμάτι της εθνικής περιουσίας που χρηματοδοτήθηκε με αίμα έξι και παραπάνω δεκαετιών. Καινούρια συμφωνία, σημαίνει καινούρια δεινά. Σημαίνει καινούρια αδιέξοδα. Σημαίνει πραγματικό αφανισμό. Σε μια χώρα που μόνο το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους, ο εσωτερικός δανεισμός ξεπέρασε τα 111 δις, για να ανατροφοδοτούνται τα γ@μησι@τικ@, για ποιά προοπτική μπορούμε να μιλάμε??? Κυριάκος Κυριακόπουλος

Από απλό Forum το #Eurogroup μετατράπηκε σε αυταρχική κυβέρνηση της ευρωζώνης.


Γιάννης Γούναρης Η υπόθεση του eurogroup είναι απολύτως ενδεικτική του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Θυμίζω πως το eurogroup δεν είναι καν θεσμός της Ένωσης, δεν παίρνει αποφάσεις, δεν νομοθετεί, σύμφωνα με τις Συνθήκες τουλάχιστον. Είναι, απλώς, ένα forum συντονισμού και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης. Εν τούτοις, παρατηρούμε ότι έχει εξελιχθεί de facto στην κυβέρνηση της ευρωζώνης και μάλιστα με τρόπο εξόχως αυταρχικό και αντιδημοκρατικό. Για να το κάνουμε λιανά: δεν έχει καμία σημασία τι λέει ο ΥΠΟΙΚ της Μάλτας ή της Σλοβακίας ή όποιας άλλης χώρας – δορυφόρου βγάζει μπροστά ο πραγματικός και μόνος Άρχων για να δημιουργήσει εντυπώσεις. Για την ακρίβεια, ο ψόγος και το μένος των κυρίων αυτών είναι πολύ προτιμότερος από τον έπαινό τους. Ενώπιον μας έχουμε μια δικτατορία που, με καταλύτη την κρίση, πήρε την εξουσία στην ευρωζώνη με ένα μεταμοντέρνο πραξικόπημα για να προωθήσει τα συμφέροντα μιας νέου τύπου ηγεμονίας. Αυτό το θεσμικό έκτρωμα έχει σφετεριστεί την ίδια την έννοια του ευρωπαϊσμού, την οποία στην πραγματικότητα έχει μακελέψει. Η ανατροπή της δικτατορίας αυτής είναι το καθήκον κάθε ευρωπαϊστή. Και είναι τουλάχιστον τραγελαφικό, αν όχι συνειδητά ψευδές και ενδεικτικό άγνοιας, να ταυτίζει κανείς την ευρωζώνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλώ δε μάλλον με την Ευρώπη. Πηγή: http://www.awakengr.com

mardi

«Σκασμός εσύ αντωνάκη»…


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 «Σκασμός Αντωνάκη»! ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ στον ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟ Απόλυτα αδύνατος αποδεικνύεται ο συμβιβασμός του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με την πολιτική πραγματικότητα. Αδυνατώντας να κατανοήσει τους λόγους της συντριβής του και σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί στην ηγεσία του κόμματος που οδήγησε στην ήττα.... , ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να ποντάρει στην αποτυχία της κυβέρνησης και στην κινδυνολογία περί καταστροφής (της κατεστραμμένης από τον ίδιο και τις συγκυβερνήσεις του με το ΠΑΣΟΚ) χώρας. Έτσι λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς αυτό που διαπίστωσε από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα στον eniko ήταν ότι επίκειται « ή κωλοτούμπα ή δημοψήφισμα για δραχμή». Νωρίτερα, σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Κώστας Καραγκούνης έκανε λόγο για «απόλυτο φιάσκο ή ολοκληρωτική καταστροφή».Και χρησιμοποίησε σχεδόν ακριβώς τα ίδια λόγια με τον πρόεδρο του κόμματος: «Αφού μάθαμε ότι η «περήφανη διαπραγμάτευση» ήταν όλη λάθος, αφού ξεχάστηκαν οριστικά η κατάργηση του μνημονίου, η διαγραφή χρέους, η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και η αύξηση του αφορολογήτου, τελικά ομολογούν ότι οδηγούνται είτε σε «κωλοτούμπα» είτε σε δημοψήφισμα για δραχμή». Πέρα από όποιες διαφωνίες ή επιφυλάξεις διατηρεί κανείς σχετικά με την τακτική και τους στόχους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε την εντύπωση ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας συμφωνεί τουλάχιστον σε κάτι που έχει να κάνει με τους προηγούμενους «αντωνάκηδες» που κυβέρνησαν τον τόπο. Και αυτό το κάτι μπορεί να συνοψιστεί σε μια φράση: «Σκασμός εσύ αντωνάκη»… kafeneio-gr.blogspot.com

Αλήθεια έμεινε τίποτα άθιχτο από το προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης;


τρίτη, 28 απριλίου 2015 ΑΠΟΡΙΑ ΨΑΛΤΟΥ ( ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ) ...ΒΗΞ Έγινε κι αυτό (το τελετουργικό του θεάματος) από τον Τσίπρα «επαφή με το λαό»: Προχωρημένη «αριστερή» θέση! ΚΛΑΣΣΙΚΟΠΕΡΙΠΤΩΣΗ "ΡΕΣΑΛΤΟ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ STAR Έχω την αίσθηση ότι ο πυρήνας του πολιτικού περιεχομένου της χθεσινής συζήτησης (τυπικά συνέντευξης),σε όσους τουλάχιστον τον διέκριναν, καταδεικνύει με σαφήνεια ότι δεν υπάρχει παρά μόνο ένα "σύμπαν" , αυτό που βρίσκεται μεταξύ Ε.Ε και ΗΠΑ. Ένα "σύμπαν" στο οποίο οι έννοιες "ελευθερία", "ισοτητα", "δικαιοσύνη", "λαϊκή κυριαρχία", "αριστερή σκέψη", δεν έχουν την αξία που τους προσδίδουμε εμείς. Αν λοιπόν η... εκτίμησή μου είναι ορθή, τότε δεν είναι απορίας άξιον το γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του πρωθυπουργού στην ελεύθερη ΕΡΤ, αλλά σε έναν all purpose δημοσιογράφο - εκδότη και ένα κανάλι που δεν το λές και εξαίρεση στο μαφιόζικο μιντιακό τοπίο. ΡΕΣΑΛΤΟ: Αρχίζει πλέον το χοντρό δούλεμα και με τα αντίστοιχα σκηνικά: το τηλεοπτικό θέαμα. Έγινε κι αυτό (το τελετουργικό του θεάματος) από τον Τσίπρα «επαφή με το λαό»: Προχωρημένη «αριστερή» θέση!!! Αλήθεια έμεινε τίποτα άθιχτο από το προεκλογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης; Τα κατάπιαν όλα οι τοκογλύφοι και ο Τσίπρας συνεχίζει να μιλάει για …διαπραγματευτικές νίκες… Θα θαφτεί κι αυτός πάνω στα ερείπια των διαψευσμένων προσδοκιών που έσπειρε. Οι «αριστερές» ΑΠΑΤΕΣ, σήμερα, δεν διαρκούν πολύ, είναι στιγμιαίες… sibilla

Θα γίνει σεισμός μεγαλύτερος από αυτόν του Νεπάλ


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 Θα γίνει σεισμός μεγαλύτερος από αυτόν του Νεπάλ Aν οι ξένοι μας βγάλουν από το ευρώ. Κανένας στον κόσμο δεν ξέρει τι χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν κτιστεί πάνω στα ελληνικά ομόλογα… ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ οι γνωστοί αποικιοκράτες Γερμανοί, Άγγλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Βέλγοι και Ολλανδοί, να μας λένε ότι θα πρέπει να πληρώσουμε τα χρέη μας, για να πάρουν πίσω τα λεφτά τους οι φορολογούμενοί τους. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να τονίσουμε στους ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΥΣ της Ευρώπης, που κανείς σήμερα δεν γνωρίζει πόσους μαύρους ή κίτρινους είχαν εκτελέσει, κρεμάσει ή πουλήσει για… σκλάβους στα 200 χρόνια της αποικιοκρατίας τους και τη μεγάλη ληστεία που διέπρατταν σε βάρος της παραγωγής και της εθνικής τους κληρονομιάς – εδώ οι Άγγλοι «σήκωσαν» και πήραν το μισό Παρθενώνα στο Λονδίνο, σκεφθείτε τι θησαυρούς ΕΚΛΕΨΑΝ από τους μαύρους και τους κίτρινους στην Αφρική και την Ασία - ότι εμείς οι Έλληνες ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ούτε ένα ευρώ στους φορολογούμενούς τους!.. Για τον απλούστατο λόγο, ότι ποτέ δεν μας δάνεισε το αγγλικό, το γαλλικό, το γερμανικό, το ισπανικό, το πορτογαλικό, το βελγικό ή το ολλανδικό δημόσιο… Εμείς, δηλαδή οι κλεφτοπολιτικοί μας, δανείζονταν λεφτά για να κλέβουν και να καλοπερνάνε οι ίδιοι, παρέα με τους ξένους τοκογλύφους που τους δάνειζαν, με τοκογλυφικούς όρους και άρα ήταν «σαν να έπαιζαν οι δανειστές στο χρηματιστήριο με μεγάλο ΡΙΣΚΟ…». Τώρα εάν μετά την παγκόσμια κρίση που ξέσπασε, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι, για να προστατέψουν τις δύο μεγάλες ιδιωτικές τράπεζές τους, που συμμετείχαν στον τζόγο με τα μεγάλα κέρδη, διέταξαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να αγοράσει κοψοχρονιά τα ελληνικά ομόλογα, που λόγω και της οικονομικής κρίσης είχαν γίνει σκουπίδια, μετατρέποντας έτσι το ιδιωτικό χρέος της Ελλάδας σε δημόσιο και να τα μοιράσει, κοινώς φορτώσει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και έτσι τώρα έχουν μείνει με τα ελληνικά ομόλογα - σκουπίδια, στο χέρι, τα κορόιδα οι Ευρωπαίοι υποτακτικοί της Μέρκελ με τα οποία ρίσκαραν, τζόγαραν και ΄κονόμησαν οι διεθνείς απατεώνες τοκογλύφοι δανειστές και έρχονται τώρα και ζητάνε από μας να τους πληρώσουμε τη ΒΛΑΚΕΙΑ που έκαναν, μαζί με τα υπέρογκα κέρδη που έβγαλαν οι διάφοροι τοκογλύφοι. Σίγουρα δεν είναι με τα καλά τους και ασφαλώς στο τέλος δεν πρόκειται να πάρουν δεκάρα. Τα ελληνικά ομόλογα, όπως και όλα τα άλλα ομόλογα που έχουν μεγάλες αποδώσεις, ήταν σαν να έπαιζε κανείς χρηματιστήριο, γι΄ αυτό και κάποιοι κέρδισαν πολλά και κάποιοι τώρα θα χάσουν πάλι πολλά. Άλλωστε και σε εμάς τους Έλληνες, οι ξένοι πάρα πολλές φορές μας τα έχουν φάει στο Χρηματιστήριο με αποκορύφωμα το 1999 – 2000, τότε που κυριολεκτικά μας ρήμαξαν. Ας πρόσεχαν!… Έτσι είπε και σε εμάς τους Έλληνες τότε ο Σημίτης. Να κάνουν δε το σταυρό τους οι φίλοι μας ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ μην γίνει κανένα ατύχημα και σηκωθούμε και φύγουμε από το ευρώ, γιατί τότε, είναι που θα γίνει ΣΕΙΣΜΟΣ, αφού ΚΑΝΕΙΣ δεν ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΑ και ΤΙ χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν κτιστεί από τράπεζες και άλλους… απατεώνες πάνω στα ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, όπως τα κατάντησαν τα ελληνικά ομόλογα. Εμείς πάντως τους ευχόμαστε… περαστικά. Κ. kontra

Δεδομένη 1000% η συμφωνία - Ο φιλελεύθερος αριστερός, που θέλει ιδιωτικοποιήσεις και θα ανοίξει το ασφαλιστικό Α. Τσίπρας


Δεδομένη 1000% η συμφωνία - Ο φιλελεύθερος αριστερός, που θέλει ιδιωτικοποιήσεις και θα ανοίξει το ασφαλιστικό Α. Τσίπρας Η στάση του Τσίπρα ο οποίος παρουσίασε τις δυσκολίες και έριξε και την μπλόφα του δημοψηφίσματος αποδεικνύει περίτρανα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ. Η συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ δεν είναι απλά βέβαιη είναι 1000% δεδομένη. Ποια είναι η απόδειξη, ότι ο Τσίπρας ο έλληνας πρωθυπουργός μέχρι πρότινος εμφανιζόταν μια διπλή ρητορεία. Στο εξωτερικό υποστήριζε αυτά που ήθελαν οι ευρωπαίοι να ακούσουν και στο εσωτερικό υιοθετούσε μια ρητορεία που να ικανοποιεί το κομματικό ακροατήριο. Στο εξωτερικό ο Τσίπρας ήταν πιο διαλλακτικός, στο εσωτερικό πιο σκληροπυρηνικός. Στην συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο Τσίπρας ο έλληνας πρωθυπουργός αποδείχθηκε περισσότερο αριστερός φιλελεύθερος αριστερός παρά αριστεριστής μαρξιστικών καταβολών. Τι είπε ο έλληνας πρωθυπουργός; 1)Ότι οι ιδιωτικοποιήσεις αν πραγματοποιούνται σε καλές τιμές δεν είναι κακές. 2)Ότι το ασφαλιστικό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ανεξαρτήτως της τύχης της Ελλάδος οποιαδήποτε κυβέρνηση πρέπει να αντιμετωπίσει, δεν χρειάζονται δηλαδή μόνο οι αυστηρές συστάσεις της ΕΕ. 3)Ανέφερε ότι επιδιώκει ενδιάμεση συμφωνία και στον Ιούνιο η Ελλάδα θα εστιαστεί στην τελική συμφωνία που θα περιλαμβάνεται και νέο δάνειο. 4)Για προκάλυμμα ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει η επιθυμητή συμφωνία η Ελλάδα θα καταφύγει σε δημοψήφισμα….το οποίο όμως δεν βλέπει γιατί θα υπάρξει συμφωνία. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι Α)Η συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ είναι δεδομένη αλά απλά σίγουρη ή υποτιθέμενη ή πιθανή αλλά δεδομένη. Β)Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποκάλυψε αυτό που εδώ και 2 εβδομάδες ήταν στρατηγικά ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει στρατηγική με τις ιδιωτικοποιήσεις. Έρχονται ιδιωτικοποιήσεις. Γ)Θα ανοίξει το ασφαλιστικό και θα τεθεί ως θέμα στην μεγάλη συμφωνία του τρίτου μνημονίου. Δ)Ο Πρωθυπουργός ανεγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει εγκλωβιστεί λόγω της πιστωτικής ασφυξίας. Η στάση του Τσίπρα ο οποίος παρουσίασε τις δυσκολίες και έριξε και την μπλόφα του δημοψηφίσματος αποδεικνύει περίτρανα ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία Ελλάδος με ΕΕ. www.bankingnews.gr

Με το φερετζέ της δουλοπρέπειας......... για ποιά προοπτική μπορούμε να μιλάμε???


Με το φερετζέ της περηφάνιας στο βηματισμό της δουλοπρέπειας Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πως μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια καινούρια συμφωνία. Κι όμως, αυτή η συμφωνία θα έπρεπε πάση θυσία να εμποδιστεί... Και θα έπρεπε να εμποδιστεί, γιατί το τίμημα της συμφωνίας, αντικειμενικά θα είναι πολλαπλάσιο από το όποιο τίμημα της μη συμφωνίας και εν τέλει της ρήξης με τις συμμορίες των εκβιαστών. Αυτή τη συμφωνία, δε την έχει ανάγκη η Ελλάδα και οι πολίτες της. Οι μοναδικοί που τη χρειάζονται είναι οι μαφιόζοι και οι εκβιαστές της χρηματοπιστωτικής συμμορίας. Τη χρειάζονται γιατί μέσα ΚΑΙ από αυτή τη συμφωνία, θεσμοθετούν και "κλειδώνουν" το άνομο "δικαίωμά" τους να εισπράττουν διαρκώς και πολλαπλάσια τα "δανεικά" της υποτέλειας με... τα οποία αλυσόδεσαν τη χώρα. Και παράλληλα μ αυτό, εξασφαλίζουν τη δυνατότητά τους να καθιστούν τις κυβερνήσεις υποτελείς, προκειμένου να εφαρμόζονται στον τόπο μας πολιτικές που θα τσακίζουν την κοινωνία, και θα βγάζουν στο σφυρί τον πραγματικό - δηλαδή τον εθνικό - πλούτο της χώρας. Καινούρια συμφωνία, σημαίνει καινούρια μετρητά που θα κατευθυνθούν στα θησαυροφυλάκια των τραπεζιτών, και για όλους εμάς θα φέρουν καινούρια ακόμη πιο οδυνηρά μνημόνια. Καινούρια μετρητά συνιστούν καινούρια δάνεια. Καινούρια δάνεια παραπέμπουν σε καινούριες συμβάσεις. Καινούριες συμβάσεις σηματοδοτούν νέες ανεπίτρεπτες παραχωρήσεις. Νέες παραχωρήσεις ισοδυναμούν με ολοκλήρωση της καταστροφής που έχει συντελεστεί στον τόπο τα μαύρα χρόνια της κατοχής. Κι αυτό που απέμεινε προς ενεχυρίαση ή καταστροφή, είναι τα ρέστα της αξιοπρέπειάς σου. Ότι δηλαδή απέμεινε από μισθό… Ότι υποθέτεις πως έχεις εξασφαλισμένο ως σύνταξη… Η όποια υποδομή απέμεινε σ αυτό τον τόπο… Το όποιο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά κομμάτι της εθνικής περιουσίας που χρηματοδοτήθηκε με αίμα έξι και παραπάνω δεκαετιών. Καινούρια συμφωνία, σημαίνει καινούρια δεινά. Σημαίνει καινούρια αδιέξοδα. Σημαίνει πραγματικό αφανισμό. Σε μια χώρα που μόνο το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους, ο εσωτερικός δανεισμός ξεπέρασε τα 111 δις, για να ανατροφοδοτούνται τα γ@μησι@τικ@, για ποιά προοπτική μπορούμε να μιλάμε??? Κυριάκος Κυριακόπουλος

Σημαφορα...Semaphore...: Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: “Όταν ο εχθρός σου σε επαινεί, ψάξε να βρεις που έχεις κάνει λάθος” λέει μια γνωστή φράση.

Σημαφορα...Semaphore...: Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: “Όταν ο εχθρός σου σε επαινεί, ψάξε να βρεις που έχεις κάνει λάθος” λέει μια γνωστή φράση.

Πώς είδε ο γερμανικός Τύπος τη συνέντευξη Τσίπρα


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 Πώς είδε ο γερμανικός Τύπος τη συνέντευξη Τσίπρα Στην πρόθεση του Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα να προσφύγει στο λαό με ένα δημοψήφισμα, στην περίπτωση που... οι πιστωτές της Αθήνας ζητήσουν από την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει μέτρα που δεν μπορεί να δεχθεί, αναφέρονται στα πρωτοσέλιδά τους οι μεγαλύτερες γερμανικές εφημερίδες. Η εφημερίδα Die Zeit στο άρθρο της παρουσιάζει εκτενώς τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες το βράδυ ο Έλληνας πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι κ. Τσίπρας απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων εκλογών και εμφανίστηκε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της Αθήνας. Η Handelsblatt έχει τίτλο: «Ο Τσίπρας σκέφτεται ένα δημοψήφισμα», προσθέτοντας όμως ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο, καθώς ο Έλληνας πρωθυπουργός είναι πεπεισμένος ότι θα υπάρξει συμφωνία με τους πιστωτές. «Ο Τσίπρας απειλεί με δημοψήφισμα για το πρόγραμμα λιτότητας», επισημαίνει η Frankfurter Allgemeine στο άρθρο της για την χθεσινή συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού. Αναφέρεται επίσης και στην αλλαγή στη διαπραγματευτική ομάδα της Ελλάδας, όπως και στο γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη να έρθει σε συμβιβασμό με τους πιστωτές της στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Η Suddeutsche Zeitung φιλοξενεί σήμερα δύο άρθρα για την Ελλάδα. Στο πρώτο, με τίτλο: «Ο Τσίπρας βάζει στο παιχνίδι το δημοψήφισμα», αναφέρεται στη συνέντευξη του Έλληνα πρωθυπουργού προτάσσοντας τρία σημεία: ότι ο κ. Τσίπρας αναμένει ότι θα βρεθεί συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως τις 9 Μαΐου, ότι εξετάζει το ενδεχόμενο ενός δημοψηφίσματος στην περίπτωση που η Αθήνα δεν μπορεί να δεχθεί τις απαιτήσεις των πιστωτών της και ότι αποκλείει το ενδεχόμενο εκλογών. Σε δεύτερο άρθρο της η εφημερίδα αναφέρεται στην αλλαγή στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα χρησιμοποιώντας έναν σκληρό τίτλο: «Ο Τσίπρας παραπλάνησε τον Βαρουφάκη». Η Suddeutsche Zeitung σημειώνει ότι ο κ. Τσίπρας επιθυμεί με τη μερική αποδυνάμωση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών Γιάννη Βαρουφάκη να δώσει νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς πιστωτές της Αθήνας και έτσι να προστατεύσει τη χώρα του από μια ενδεχόμενη χρεοκοπία. Η εφημερίδα σημειώνει ότι κύκλοι των πιστωτών της Ελλάδας είχαν επισημάνει ότι περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον κ. Βαρουφάκη δεν θα είχαν νόημα και αντ' αυτού θα μπορούσαν πλέον να συνομιλούν μόνο με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος είχε αρχίσει να κατανοεί τη σοβαρότητα της κατάστασης. Την άποψη αυτή συμμεριζόταν και το Βερολίνο, όπως έδειξε η συνομιλία του κ. Τσίπρα με τη γερμανίδα καγκελάριο 'Ανγκελα Μέρκελ την Κυριακή, επισημαίνει η Suddeutsche Zeitung. Παρόλα αυτά, καταλήγει η εφημερίδα, στη γερμανική κυβέρνηση εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό το ενδεχόμενο επίτευξης ενός συμβιβασμού μεταξύ της Ελλάδας και των πιστωτών της. Και η εφημερίδα Die Welt προτάσσει την ανάθεση στον αναπληρωτή υπουργό Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Ευκλείδη Τσακαλώτο τον συντονισμό της διαπραγματευτικής ομάδας με τον τίτλο: «Ένας μαρξιστής πρέπει να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία». Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης αποδυναμώθηκε, ένας καινούργιος άνθρωπος πρέπει να σώσει τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, προσθέτει η εφημερίδα, η οποία χαρακτηρίζει τον κ. Τσακαλώτο μεθοδικό, αλλά και κάποιον με τον οποίο οι Βρυξέλλες μπορούν να συνεργαστούν πολύ καλύτερα. Τέλος, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στον ιστότοπό του αναφέρεται στη χθεσινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων και τα σχόλια του Έλληνα πρωθυπουργού για την κ. Μέρκελ με την οποία δήλωσε ότι έχει καλές σχέσεις, αν και δεν έχει αλλάξει γνώμη για την πολιτική που εκείνη ακολουθεί. planet

Θα έρθει ή δεν θα έρθει η δόση των 7,2 δισ. ευρώ (που όμως η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν τη θέλει…). Και αν δεν έρθει πως θα αποπληρώσουμε τις οφειλές σε ΔΝΤ και ΕΚΤ τις οποίες «πρέπει» να αποπληρώσουμε. Αλλά: Γιατί «πρέπει» να αποπληρώνει ο λαός οφειλές για δάνεια που πήγαν σε γαλλογερμανικές τράπεζες;..


τρίτη, 28 απριλίου 2015 Τι (δια)πραγματεύονται; Γράφει: Ο Νίκος Μπογιόπουλος "Ρεσάλτο" Την προηγούμενη πενταετία ζήσαμε με το γνωστό τροπάρι αν «θα έρθει η δόση ή δεν θα έρθει η δόση». Πάνω στο έδαφος αυτού του τύπου τον… «δοσηλογισμό» εξελισσόταν η επιχείρηση κοινωνικής τρομοκράτησης. Τρομοκράτηση που κάθε φορά ξεκινούσε από το «τι θα πάθουμε αν δεν έρθει η δόση» και κάθε φορά κατέληγε στις νέες θυσίες που θα έπρεπε να υποβληθεί ξανά και ξανά ο ελληνικός λαός. Οι θυσίες, όπως μας έλεγαν οι κυβερνώντες, ήταν «αναγκαίες» για να μην πάθει ο λαός όσα – τελικά – έπαθε! Και τα έπαθε όχι γιατί δεν ήρθαν, αλλά επειδή ακριβώς ήρθαν οι δόσεις των δανείων! Των δανείων που, όπως έχουν ομολογήσει οι πάντες, από τον Ολι Ρεν μέχρι τον... Γιούνκερ και από τον Ρέγκλινγκ μέχρι τα μέλη του ΔΣ του ΔΝΤ, οι δανειστές και η «τρόικα» (νυν «θεσμοί») τα χορηγούν για να σώσουν τις δικές τους, τις γερμανικές, τις γαλλικές και κάθε εθνικότητας τράπεζες. Αυτό που απομένει, δε, για τον ελληνικό λαό από αυτά τα δάνεια, είναι να πληρώνει τόκους μέσα από τις περικοπές των μισθών, των συντάξεων και των δικαιωμάτων του. Σήμερα η φιλολογία περί το επαπειλούμενο «χρηματοδοτικό κενό» επανέρχεται. Θα έρθει ή δεν θα έρθει η δόση των 7,2 δισ. ευρώ (που όμως η κυβέρνηση έλεγε ότι δεν τη θέλει…). Και αν δεν έρθει πως θα αποπληρώσουμε τις οφειλές σε ΔΝΤ και ΕΚΤ τις οποίες «πρέπει» να αποπληρώσουμε. Αλλά: Γιατί «πρέπει» να αποπληρώνει ο λαός οφειλές για δάνεια που πήγαν σε γαλλογερμανικές τράπεζες;... Η νέα κυβέρνηση, που ήδη με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βάζει χέρι στα διαθέσιμα των Ταμείων για να κάνει τις αποπληρωμές των προηγούμενων δανείων, υποστηρίζει ότι οι νέες δοσοληψίες δεν θα συνοδευτούν με νέα λιτότητα. Αλλά την ίδια ώρα όλες οι πληροφορίες μιλούν για έναν «έντιμο συμβιβασμό». Τι είδους «εντιμότητα», όμως, είναι αυτή που περιλαμβάνει από συνέχιση του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας (και πάλι στο όνομα της αποπληρωμής του χρέους) μέχρι «αναστολή» ακόμα και του «προγράμματος της Θεσσαλονίκης»;… Η νέα κυβέρνηση λέει ότι διαπραγματεύεται χωρίς να παρεκκλίνει από τις εκείνες τις έρμες «κόκκινες γραμμές» που εδώ και πέντε χρόνια μετατράπηκαν σε ανέκδοτο στο στόμα όποιων τις έπιαναν στο στόμα τους. Αλλά, αλήθεια: Μια διαπραγμάτευση που ξεκινάει από το ότι το 70% του Μνημονίου είναι καλό, συνιστά παρέκκλιση; Ο κ. Τσίπρας στη συνάντησή του με την κυρία Μέρκελ μιλώντας για την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, δήλωσε ότι «άρα, το συμπέρασμα που πρέπει να βγει είναι ότι δεν πρέπει να γκρεμίσουμε ό,τι θετικό έγινε...» το προηγούμενο διάστημα. Αλήθεια, όμως: Κατά την προηγούμενη «μνημονιακή» περίοδο έγιναν και «θετικά»; Που μάλιστα «δεν πρέπει να (τα) γκρεμίσουμε»; Και ποια είναι αυτά τα «θετικά» για τα οποία μέχρι τις εκλογές δεν είχαμε ακούσει τίποτα από τον ΣΥΡΙΖΑ; Στην ίδια συνάντηση ο κ. Τσίπρας αντί της «ανατροπής» της πολιτικής των τελευταίων 5 χρόνων, εκείνο που τούτη τη φορά έθεσε σαν στόχο ήταν «να αλλάξουμε - όπως είπε - το μείγμα πολιτικής». Αλλά η «γέφυρα» από την υπεσχημένη «ανατροπή πολιτικής» στην «αλλαγή του μείγματος πολιτικής», δεν συνιστά παρέκκλιση; Ανεξαρτήτως της σύνθεσης της ομάδας διαπραγμάτευσης, της αναβάθμισης ή της υποβάθμισης του Βαρουφάκη (άλλο σήριαλ κι αυτό…) η πολιτική αντίληψη αυτής της διαπραγμάτευσης έχει διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό. Ως Ελλάδα, δηλώνει ο κ.Τσίπρας, δεσμευόμαστε στους εταίρους ότι θα «ολοκληρώσουμε τη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής...». Αλλά αυτό ήταν το αίτημα του ελληνικού λαού στις εκλογές; Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε την «ολοκλήρωση» της λεγόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής που φτωχοποίησε και κατέστρεψε τον λαό ή τη ματαίωση και την ακύρωση αυτής της «προσαρμογής»; Σε κάθε περίπτωση εκείνο που ήδη ξέρουμε είναι ότι στο έργο των δόσεων ισχύει το «τι είχες Γιάννη (με Στουρνάρα), τι είχα πάντα (με Βαρουφάκη)». Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι οι εκβιασμοί, οι απειλές, οι ύβρεις του Σόιμπλε, αλλά και η πολιτική γραμμή της εσωτερικής «πέμπτης φάλαγγας» - των ίδιων που από θέσης κυβερνητικές διακινούσαν από το 2010 το «Μνημόνιο ή τανκς» - εκδηλώνονται πάνω σε ένα έδαφος που ο κ.Τσίπρας το περιέγραφε προεκλογικά έτσι: «Η θέση της Ελλάδας στην ΕΕ δεν αμφισβητείται»… Αυτό το έδαφος, που ναρκοθετεί κάθε ελπίδα του ελληνικού λαού για βελτίωση της ζωής του, η νέα ελληνική κυβέρνηση το αποδέχτηκε περίτρανα και με την υπογραφή της στις 20 Φεβρουαρίου όταν δήλωσε πως «οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή τους να τηρήσουν τις δανειακές υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές, πλήρως και έγκαιρα». Κατά τα λοιπά είναι ακριβές και χιλιοδιαπιστωμένο το καθημερινό φαινόμενο ότι ο κ.Σόιμπλε και οι «Σόιμπλε» γενικώς, είτε τους λένε Ντάισελμπλουμ, είτε Σουλτς, είτε Τόμσεν, είτε Ντράγκι, άλλος χωρίς προσχήματα και άλλοι με «κομψότητα» επιδεικνύουν μια ιταμή συμπεριφορά απέναντι στην Ελλάδα και στον λαό της. Απειλές, εκβιασμοί, υποδείξεις βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Όμως το θέμα δεν είναι να συνεχίζεται είτε η καταγραφή είτε η εγχώρια αποδοκιμασία αυτής της συμπεριφοράς. Το θέμα πολύ περισσότερο δεν είναι τα παιχνίδια εξουσίας και πυγμής να εγείρουν είτε εθνικιστικού τύπου αντανακλαστικά στο εσωτερικό της χώρας, από τη μια, ούτε να επιφέρουν την παραίτηση του λαού από τα δίκαιά του αποδεχόμενος το «ρεαλισμό» της συνθηκολόγησης με την ισχυρή Γερμανία και τους υπολοίπους των Βρυξελλών – όπως επιθυμούν διάφοροι «κοσμοπολίτες» της υποταγής. Το θέμα ήταν και είναι ένα: Η απαλλαγή του τόπου και του λαού από τέτοιου είδους εκβιασμούς. Αλλά για να συμβεί αυτό δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά μόνο ένας: Ο δρόμος που διαμορφώνει τις προϋποθέσεις (εντός και εκτός Ελλάδας) για απεγκλωβισμό της χώρας από εκείνα τα δεσμευτικά (και αποδεκτά από την κυβέρνηση) πλαίσια που διαμορφώνουν τις συνθήκες των εκβιασμών. Τέτοιος είναι μόνο ο δρόμος της οργανωμένης, σχεδιασμένης και ανυποχώρητης σύγκρουσης με τα συμφέροντα του κεφαλαίου (ελληνικό, γερμανικό, γαλλικό και… κογκολέζικο), που δεν βαφτίζει «έντιμο συμβιβασμό» τα ψίχουλα ή τις κάθε φορά νέες θυσίες του λαού. Αλλά τέτοιο πράγμα μια κυβέρνηση που έχει ως στόχο όχι την ανατροπή αλλά την «αλλαγή του μείγματος» της ίδιας πολιτικής, ούτε το διαπραγματεύεται στο εξωτερικό, ούτε – φυσικά - το πραγματεύεται στο εσωτερικό. ΠΗΓΗ: http://www.enikos.gr/mpogiopoulos

Μεγα νικη των διαπλεκομένων ΜΜΕ η Καρατομηση Βαρουφακη! Πανηγυρισμοι απο των διεθνες τυπο η υποχωρηση Τσιπρα! Ξεκινησαν τα στημενα γκαλοπ, που θα φερουν πιο κοντα μια συγκυβέρνηση που επιθυμουν oi δανειστες!


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 Ποσο ευκολα σαν λαος παρορμητικος που ειμαστε, να θεοποιούμε ενα προσωπο σαν το Γιανη Βαρουφακη, και σε λιγοτερο απο 3 μηνες απο την ορκωμοσια του, να τον απομυθοποιούμε? Η μηπως πεσαμε σε μια καλοστημενη παγιδα δανειστων και μεσων διαπλοκης; Ο Αλεξης Τσιπρας φερεται οτι πηρε πανω του ( προσωπικα) , τις διαπραγματευσεις με τους δανειστές , επειτα απο τις ακαρπες-αποτυχημένες προσπαθειες Βαρουφακη με τους εταιρους , να ξεμπλοκαρουν-ελευθερώσουν την χρηματοδοτική βοήθεια 7,2 δισ. ευρώ προς την Ελλαδα. Η αξιωματούχοι της ευρωζώνης,οπως ηταν αναμενομενο, καλωσόρισαν την απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την καρατόμηση του Βαρουφακη, και την αναδιοργάνωση της ομάδας διαπραγμάτευσης, η οποία λήφθηκε μετά την επεισοδιακή συνάντηση των υπουργών οικονομικών της ευρωζώνης στην Ρίγα την περασμένη εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός μετακίνησε από επικεφαλή της διαπραγματευτικής ομάδας τον Νίκο Θεοχαράκη - επιλογή του Βαρουφάκη - και ανέθεσε την ευθύνη για τον συντονισμό της νέας ομάδας σε ένα μέλος του στενού του κύκλου. Συγκεκριμένα αναβαθμίστηκαν :O αντιπρόεδρος Γ. Δραγασάκης, που πλεον θα εμπλεκεται πιο ενεργά στις διαπραγματεύσεις. Ο Γιώργος Χουλιαράκης, στενός συνεργάτης του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκη, θα αντικαταστήσει τον Θεοχαράκη, ενω ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για οικονομικά θέματα, ορίστηκε ως συντονιστής της νέας ομάδας. Και ολος αυτός ο κακος χαμος ,εγινε γιατι φταιει ο κακος και εγκεντρικος βαρουφακης? Που τρομαξε του αμιρους δανειστές μας στην Ριγα; Μα απ οτι ξερουμε, ο Βαρουφακης υπερασπίζεται στην ευρωπη ( κατοπιν εντολης Τσιπρα ), τις κοκκινες γραμμες που εχει χαραξει η Ελληνικη Κυβερνηση, δεν δρα μονος του?Τι τρεχει εδω; Υποχωρηση Τσιπρα,Καρατομηση Βαρουφακη ζητα Μερκελ:Και Εγενετο! Στο τελευταιο τε τα τετ Τσιπρα-Μερκελ στο Eurogroup, που κρατηθηκε επτασφραγιστο μυστικο και απο τις δυο πλευρες, για το τι συζητηθηκε , φαίνεται μια αμοιβαια υποχωρηση,και αλλαγης στασης και απο τις δυο πλευρες, με την Ελληνικη πλευρα να υπόσχεται να ξεχάσει το ενδεχομενο της ρηξης, να υποχωρεί σε καποιες απο τις κοκκινες γραμμες, και φυσικα εκλογες και δημοψηφισμα ουτε λογος να γινεται για αυτο! Απο την πλευρα της Μερκελ υποσχεται πιο ηπιες μεταρρυθμισης για την Ελλαδα, με εξτρα χρηματοδοτική βοήθεια εκτος των 7,2 δισ. ευρώ , για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλαδα, καθως και προγραμματα επανεκκινηση της αναπτυξης, που θα βοηθησουν στην μειωση της ανεργιας. Με ενα ορο ομως, και αυτο ηταν η αιτια που κρατηθηκε επτασφραγιστο μυστικο αυτη η συζητηση, ποιος ειναι ο ορος που υλοποιήθηκε αμεσα απο την πλευρα Τσιπρα! Η καρατομηση Βαρουφακη! Μεγα νικη των διαπλεκομένων ΜΜΕ Σε Γκαλοπ εκφοβισεις του Ελληνικου λαου προχωρησε η εφημεριδα «Πρώτο Θέμα» Συμφωνα με την δημοσκοπηση εκτρωμα:Ηχηρό προειδοποιητικό καμπανάκι χτυπάει η κοινή γνώμη στην κυβέρνηση με τη συμπλήρωση τριών μηνών από τις εκλογές. Καμπανάκι για τακτική με ΕΕ, τρομοκρατία και μετανάστες - O ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της ΝΔ κατά 13,1 μονάδες - 51% δεν θέλει ούτε δημοψήφισμα ούτε εκλογές - 64% πιστεύει πως είναι λάθος η πολιτική για το μεταναστευτικό. O ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 33,3% (έναντι 36,34% που ήταν η δύναμή του στις 25 Ιανουαρίου) και προηγείται κατά 13,1 ποσοστιαίες μονάδες της Νέας Δημοκρατίας, η οποία υποχωρεί στο 20,2% (7,6 μονάδες κάτω από το 27,81% της τελευταίας κάλπης). Μόνο που στην πραγματικοτητα, ο Συριζα αγγίζει την αυτοδυναμια κοντα στο 40% βασει αλλον δημοσκοπήσεων, χωρις να εχει αναγκη για να σχηματιστει κυβερνηση τους ΑΝΕΛ! Αυτο ξεχασαν να το αναφερουν στο Πρωτο Θεμα, οπως επισεις να εξηγήσουν τις τεραστιες διαφορες που εχει το Γκαλοπ τους,απο τα αλλα Γκαλοπ! Εδω γελαμε: Την τρίτη θέση μοιράζονται με 4,7% το Ποτάμι (είχε λάβει 6,05%) και το ΚΚΕ (5,47%), που αφήνουν πέμπτη τη Χρυσή Αυγή με 4,6% (από 6,28%). Ακολουθούν με 3,3% οι ΑΝ.ΕΛ. (από 4,75%) και 3,1% (από 4,68%) το ΠΑΣΟΚ. Μάλλον δεν εχουν καταλαβει, οτι δυστυχως λογο του μεταναστευτικόυ προβληματος,που πλητη ολη την μεσογειο, χωρις να μπορει να κανει κατι η Κυβερνηση του Συριζα, αφου της ψαλιδιζει τα χερια η υπογραφη των προηγουμενων κυβερνησεων με την υπογραφη του Δουβλινο 2, θα φερει την χρυση αυγη στην τριτη θεση, με το τρομακτικο ποσοστό 10% και ανω! Ποιο ποταμι στην τριτη θεσει? Η φθορά στην εικόνα της κυβερνησης (συμφωνα παντα με το Πρωτο Θεμα ) γίνεται μεγαλύτερη όταν η κοινή γνώμη καλείται να αποτιμήσει πολιτικές επιλογές, όπως η αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού, με την οποία διαφωνεί το 77% των πολιτών. Πραγματικα ο Ελληνικος λαος εχει μια σκασιλα για την αποφυλάκιση του Σάββα Ξηρού, που εδω εχει προβλημα επιβιωσης, και θα κάθεται να ασχολειτε με τον καθε Ξηρο! Η κοινή γνώμη, σύμφωνα με την έρευνα της Alco τάσσεται πλειοψηφικά υπέρ του συμβιβασμού με τους εταίρους της χώρας. Στο ερώτημα τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση εάν η Ευρώπη δεν δεχτεί τις ελληνικές προτάσεις, ένας στους δύο ερωτώμενους απαντά «συμβιβασμό» και μόλις το 36% επιλέγει τη ρήξη. Σιγουρα με την τοση προπαγανδα-εκβιασμο των ΜΜΕ,ο Ελληνας φοβαται την ρηξη, για το ενδεχόμενο χρεοκοπίας ή εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη. Αλλα τι θα κανει σε εναν Συμβιβασμο που θα περιέχει μετρα ισαξια του εμαιλ χαρδουβελη; Θα εχει να πληρωση? Να φαει? Να μεγαλώσουν και να σπουδασουν τα παιδια τους? Να εχει ιατρικη περιθαλψει? Ποια ειναι η διαφορα μιας χρεοκοπιας μεσα στο ευρω, εξω απο το ευρω! Ξυπνηστε Ελληνες, δεν υπαρχει αλλη λυσει, απο την Διαγραφει του χρεους!!!Τελος; Αρθρο Σπυρος Πριφτης email: spyros.priftis76@yahoo.gr http://www.oparlapipas

Soundcritters - Haka War Chant

Μητρόπουλος: Δημοψήφισμα πριν από την συμφωνία με ερώτημα για 3ο Μνημόνιο


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 Μητρόπουλος: Δημοψήφισμα πριν από την συμφωνία με ερώτημα για 3ο Μνημόνιο Αναφανδόν υπέρ του δημοψηφίσματος όχι αφού, αλλά πριν υπογραφεί η συμφωνία με τους εταίρους τάχθηκε ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος σχολίασε ακόμα πως το ερώτημα πρέπει να μιλά για 3ο Μνημόνιο… «Όποια συμφωνία πριν επιτευχθεί, πριν υπογραφεί, πριν συμφωνηθεί θα πρέπει να έρθει. Και ζήτησα να υπάρξει εθνική συμφωνία γιατί είναι εθνικό χρέος. Να ενισχυθεί η διαπραγματευτική δύναμη της κυβέρνησης. Δημοψήφισμα πριν από τη συμφωνία με ενημέρωση του λαού.» αυτό είπε σε δηλώσεις του στο πρωινό της τηλεόρασης του ΑΝΤ1, ο Αλέξης Μητρόπουλος.

Toν Αλέξη θα αρχίσουμε να τον βρίζουμε, όταν τελειώσει τις διαπραγματεύσεις και υπογράψει τίποτε αντιλαϊκές συμφωνίες χωρίς να ρωτήσει, όλους εμάς που τον ψηφίσαμε και τον πιστεύουμε


Toν Αλέξη θα αρχίσουμε να τον βρίζουμε, όταν τελειώσει τις διαπραγματεύσεις και υπογράψει τίποτε αντιλαϊκές συμφωνίες χωρίς να ρωτήσει, όλους εμάς που τον ψηφίσαμε και τον πιστεύουμε

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: “Όταν ο εχθρός σου σε επαινεί, ψάξε να βρεις που έχεις κάνει λάθος” λέει μια γνωστή φράση.

Panoptis ... Πανοπτης .... απόψεις , στοχασμοί ,οντολογικοί προβληματισμοί .: “Όταν ο εχθρός σου σε επαινεί, ψάξε να βρεις που έχεις κάνει λάθος” λέει μια γνωστή φράση.

Gaudi - Sufani

Γιατί ο Τσίπρας στηρίζει αλλά εξοστρακίζει όλο το σύστημα Βαρουφάκη


Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 Γιατί ο Τσίπρας στηρίζει αλλά εξοστρακίζει όλο το σύστημα Βαρουφάκη Μόνο ως κεραυνός εν αιθρία δεν μπορεί να εκληφθεί η στήριξη Τσίπρα αλλά ταυτόχρονη απομάκρυνση του Γιάνη Βαρουφάκη και του στενού του επιτελείου από τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Ο ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε σήμερα στο οικονομικό επιτελείο και συγκεκριμένα τη διαπραγματευτική ομάδα που συνδιαλέγεται με τους ευρωπαίους εταίρους εχει ενα βασικό χαρακτηριστικό. Ο Αλέξης Τσίπρας περνά πλέον στην τελική φάση ενόψει των προσπαθειών για συμφωνία με τους εταίρους, στήνοντας ομάδα πολιτικής διαπραγμάτευσης, της οποίας όπως φρόντισε να ξεκαθαρίσει με τις χθεσινές του τηλεφωνικές επαφές με Μέρκελ και Ντάισελμπλουμ, πριν την επανέναρξη των εργασιών του Brussels Group, θα ηγείται ο ίδιος. Μετά από σχεδόν τρεις μήνες στο τιμόνι του υπουργείου Οικονομικών και στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων ο Γιάννης Βαρουφάκης και η ομάδα του εκτιμάται από το Μέγαρο Μαξίμου ότι έχουν συμβάλλει τα μέγιστα και έχουν στρώσει το δρόμο για την τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Και αυτό διότι η κυβέρνηση τόσο καιρό αντιμετωπίζει τους εταίρους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτοί την Ελλάδα. Το παιχνίδι του καλού και του κακού μπάτσου και η τακτική του καρότου και μαστίγιου έχει ενταχθεί από την πρώτη ημέρα στον πολιτικό σχεδιασμό του κυβερνητικού επιτελείου. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να θεωρηθεί άλλωστε ότι μετά από κάθε τρικυμία που προκαλούνταν από κάποια δημόσια τοποθέτηση του Γιάνη Βαρουφάκη εμφανιζόταν ως η ήρεμη δύναμη, ο από μηχανής θεός Αλέξης Τσίπρας για να κατευνάσει τα πνεύματα με τους δανειστές. Έτσι, ο κ. Βαρουφάκης και το διαπραγματευτικό του επιτελείο έχοντας μπει στο πετσί του ρόλου του κακού μπάτσου δίνουν τη σκυτάλη στον ίδιο τον πρωθυπουργό και τη νέα διαπραγματευτική ομάδα που έχει μπροστά της κάτι λιγότερο από έναν μήνα για να πετύχει την συμφωνία με τους εταίρους. Αυτό ουσιαστικά διαρρέουν και κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου, που σημειώνουν ότι «ο κ. Βαρουφάκης κινείται πάντα στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων και των επιτελικών οργάνων της κυβέρνησης και με τον ίδιο ακριβώς τρόπο θα συνεχίσει να εργάζεται για μια βιώσιμη λύση». Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι τα χρονικά περιθώρια που έχουν απομείνει για μία συμφωνία είναι υπαρκτά αλλά ασφυκτικά ένεκα και της ανύπαρκτης ρευστότητας που εκπορεύεται από τις πιέσεις της ΕΚΤ κατ” εντολήν του Βερολίνου. Έτσι κρίνεται σκόπιμο για να αποφευχθούν νέες επιπλοκές στις διαπραγματεύσεις, την ώρα που ο Γιάνης Βαρουφάκης αποτελεί για πολλούς persona non grata στο Eurogroup, και ενώ η κυβέρνηση μπαίνει στο τελικό στάδιο της εξεύρεσης μίας πολιτικής λύσης, να ρίξει το βάρος στην πολιτική υπόσταση της διαπραγματευτικής ομάδας. Παράλληλα, όπως επισημαίνει κορυφαίο στέλεχος της κυβέρνησης ερωτηθείς γιατί δεν απομακρύνθηκε από το υπουργικό θώκο ο κ. Βαρουφάκης, τυχόν αποπομπή του από το κυβερνητικό σχήμα θα αποτελούσε «εκτέλεση» των σχετικών αιτημάτων του Βερολίνου, που εδώ και καιρό ζητά μέσα από διαρροές στο γερμανικό Τύπο την απομάκρυνσή του, γεγονός το οποίο θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις και τις ελληνικές θέσεις και κόκκινες γραμμές. Η απόφαση για να συγκροτηθεί πολιτική ομάδα διαπραγμάτευσης υπό την ευθύνη του υπουργού Οικονομικών αλλά υπό τον συντονισμό του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ελήφθη στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι, βασικό ρόλο στις επαφές με τους εκπροσώπους των θεσμών για τη διαπραγμάτευση αναλαμβάνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων Γιώργος Χουλιαράκης στη θέση του συνεργάτη του Γιάνη Βαρουφάκη, Νίκου Θεοχαράκη. Ο κ. Χουλιαράκης, του περιβάλλοντος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη, έπιασε από χθες μάλιστα δουλειά έχοντας τηλεφωνική επικοινωνία με τον επικεφαλής της Κομισιόν στους θεσμούς, Ντέκλαν Κοστέλο, συμφωνώντας την άμεση επανέναρξη των εργασιών του Brussels Group από σήμερα. Απομακρυσμένος από τη διαπραγματευτική ομάδα, ο Νίκος Θεοχαράκης πλέον αναλαμβάνει να συγκροτήσει σχέδιο για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας. Εκτός διαπραγματευτικής ομάδας μένει και η σύμβουλος του Γιάνη Βαρουφάκη, Έλενα Παναρίτη, η οποία επίσης είχε προκαλέσει… νευρικό κλονισμό στους εκπροσώπους των θεσμών. Πηγή: tribune.gr

Sélection du message

Μακεδονία, ο κύβος ερρίφθη

Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018 από Άρης Οικονόμου Μετά την ενδοτική συμφωνία της Πρέσπας, η Ελλάδα έχει διαβεί το Ρουβίκωνα, παραδίδοντας...